مقاله تاثیر شوری بر جوانه زنی، عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر شوری بر جوانه زنی، عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله جو لخت
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکخواه مجید
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر غلامحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تنش شوری برعملکرد و اجزاء عملکرد هفت ژنوتیپ جو بدون پوشینه، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی مرکز ملی تحقیقات شوری در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ انجام شد. ژنوتیپ ها به همراه آنفارم شماره ۴ (شاهد) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار در دو شرایط آبیاری با آب شور ۱۰ دسی زیمنس بر متر و شرایط نرمال (۲ دسی زیمنس بر متر) در مزرعه کشت شدند. همچنین آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با بررسی تاثیر شوری بر میزان جوانه زنی این ژنوتیپ ها در شوری های ۰، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ دسی زیمنس بر متر در آزمایشگاه انجام گرفت. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های۱ و ۳ دارای بیشترین تعداد دانه درسنبله به ترتیب برابر ۴۴٫۵۶ و ۳۶٫۷۶ عدد در شرایط نرمال بودند. بیشترین تعداد دانه درسنبله در شرایط شور مربوط به ژنوتیپ های ۳ و ۷ به ترتیب برابر ۴۰٫۹۳ و ۳۵٫۳۳ بود. ژنوتیپ های ۲ و ۴ به ترتیب با ۴۳۷٫۵ و ۴۵۸٫۴۳ گرم در مترمربع بیشترین میزان عملکرد دانه در شرایط نرمال را تولید نمودند. ژنوتیپ های ۲ و ۷ نیز بیشترین عملکرد دانه را در شرایط شور داشتند. کمترین شاخص حساسیت به تنش (SSI) در بین جوهای بدون پوشینه مربوط به ژنوتیپ های شماره ۲ و ۷ بود. همچنین از نظر شاخص تحمل به تنش (STI) ژنوتیپ های جو بدون پوشینه شماره ۲، ۳ و ۷ از پایداری عملکرد بیشتری نسبت به بقیه ژنوتیپ ها برخوردار بودند. نتایج آزمایش جوانه زنی نشان داد که تا شوری ۱۰ دسی زیمنس بر متر هیچ گونه کاهش معنی داری در درصد جوانه زنی مشاهده نشد. حداکثر میزان جوانه زنی مربوط به ژنوتیپ های ۳، ۴ و ۵ به ترتیب برابر ۸۵٫۶ و ۸۶٫۶۷ و ۸۶٫۱۳ درصد بود. ژنوتیپ آنفارم ۴ کمترین میزان جوانه زنی را برابر ۷۲٫۲۷ درصد داشت. بطور کلی با توجه به نتایج این آزمایش ژنوتیپ های شماره ۲ و ۷ می تواند به عنوان ژنوتیپ های برتر با توجه به شرایط آزمایش حاضر انتخاب گردند.