مقاله تاثیر شناخت درمانی بر سلامت روان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر شناخت درمانی بر سلامت روان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله شناخت درمانی
مقاله نارسایی قلبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدسی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: روح اله فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رایگان فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مبتلایان به نارسایی قلبی در معرض خطر مشکلات روانی از قبیل اضطراب و افسردگی هستند که می تواند منجر به ایجاد محدودیت هایی در وظایف شغلی، خانوادگی و اجتماعی و وابستگی افراد شود. یکی از درمان های مطرح برای بهبود این مشکلات، شناخت درمانی است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر شناخت درمانی بر سلامت روان این بیماران انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی است که بر روی بیماران مبتلا به نارسایی قلب بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال ۱۳۹۱ انجام شد. نمونه گیری به صورت مستمر بود و سپس ۶۶ نفر به صورت تصادفی به دو گروه تخصیص داده شدند. گروه مداخله (۳۳ نفر) طی ۱ ماه ۸ جلسه شناخت درمانی و گروه کنترل (۳۳ نفر) مراقبت های معمول قلبی را دریافت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: آزمون t مستقل تفاوت معنی داری را بین سلامت روان در شروع مطالعه بین دو گروه نشان نداد، اما پس از پایان مطالعه تفاوت معنی داری بین سلامت روان بین دو گروه مداخله (۵۱٫۵۶±۵٫۴۱) و کنترل (۶۲٫۲۳±۹٫۳۲) مشاهده شد (P<0.0001). بین سلامت روان قبل (۵۸٫۱۶±۱۰٫۹۹) و بعد (۵۱٫۵۶±۵٫۴۱) از شناخت درمانی در گروه مداخله نیز تفاوت معنی دار دیده شد (P= 0.003)، در حالی که در گروه کنترل تفاوت معنی دار نبود (P= 0.27).
نتیجه گیری: شناخت درمانی منجر به بهبودی سلامت روان مبتلایان به نارسایی قلبی می شود. لذا، توصیه می شود به عنوان یک درمان مکمل توسط پرستاران در کنار سایر مراقبت ها برای این بیماران ارائه گردد.