مقاله تاثیر شعردرمانی گروهی بر وضعیت شناختی سالمندان مقیم در سرای سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر شعردرمانی گروهی بر وضعیت شناختی سالمندان مقیم در سرای سالمندان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله وضعیت شناختی
مقاله شعردرمانی گروهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی خشکناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خانکه حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسایل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. آگاهی از وضعیت سلامت روانی سالمندان و مداخلات غیر دارویی موثر باعث دست یابی به بهداشت روانی این دوره می شود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر شعردرمانی گروهی بر وضعیت شناختی سالمندان است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی بوده، که در آن ۷۲ نفر از سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اراک که دارای خصوصیات نمونه پژوهش بودند، به طور تصادفی در دو گروه مداخله (۳۹ نفر) و شاهد (۳۳ نفر) جای گرفتند. برای گروه مداخله، برنامه شعردرمانی گروهی طراحی و طی ۱۲ جلسه ۶۰ دقیقه ای به مدت ۶ هفته اجرا گردید. گروه شاهد بدون مداخله خاصی، در جلسات گروهی روزانه شرکت کردند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه وضعیت شناختی AMT بود. برای تجزیه تحلیل داده ها از آماره کای اسکوئر و تی مستقل و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها از آزمون های تی مستقل و تی زوج استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره وضعیت شناختی گروه مداخله از ۷٫۱۷ قبل از مداخله به ۷٫۳۸ بعد از مداخله افزایش یافت و نتایج اختلاف معناداری را در گروه مداخله نشان داد (P<0.01)، بدین معنا که با استفاده از تکنیک شعردرمانی وضعین شناختی افزایش می یابد. این در حالی است که در گروه شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد (P>0.07).
نتیجه گیری: با توجه به این مطالعه می توان گفت که شعردرمانی گروهی بر افزایش وضعیت شناختی موثر است. لذا پیشنهاد می گردد، از این مهارت آسان و کم هزینه در خانه های سالمندان و حتی در منازل در جهت ارتقاء سلامت روان و بهبود وضعیت شناختی استفاده گردد.