مقاله تاثیر شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر استقامت هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۳۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر استقامت هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذیه ورزشی
مقاله کوانزیم Q10
مقاله مکمل غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی ایمان
جناب آقای / سرکار خانم: گائینی عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تغذیه مناسب، پیش شرط ضروری برای بهبود موثر عملکرد ورزشی، آماده سازی، رفع خستگی پس از فعالیت و جلوگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران است. مکمل های تغذیه ای شامل کربوهیدرات ها، پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنی در حد مجاز توصیه شده به طور گسترده ای در زمینه های ورزشی گوناگون منبع کمکی هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر توان هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با مدل انسانی می باشد که با استفاده از ۲۰ بازیکن فوتبال با میانگین سن ۳۰±۲٫۲۲ سال، وزن ۷۲٫۸۵±۸٫۶۴ کیلوگرم، قد ۱۷۵٫۷۵±۶٫۰۴ سانتیمتر و BMIانجام گردید، روش اجرا دوسوکور بود و آزمودنی ها به طورتصادفی به دو گروه دارو و دارونما تقسیم شدند، ابتدا با استفاده از آزمون RAST(به منظور سنجش شاخص های عملکرد بی هوازی) و آزمون Cooper (به منظور سنجش توان هوازی)، توان هوازی و شاخص های عملکرد بی هوازی یری شد و سپس بعد از شش هفته مجددا از آزمودنی ها آزمون های یاد شده به عمل آمد، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار آماری spss16 و روش آماریt همبسته و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ منظور شد.
یافته ها: نتایج حاصل بیانگر وجود تفاوت معنی دار (p<0.05) در مقدار توان هوازی (p=0.016) بود و در نقطه مقابل تغییر معنی داری در مقدار شاخص های عملکرد بی هوازی منجمله توان بیشینه (p=0.933)، توان حداقل (p=0.258)، توان متوسط (p=0.625) و شاخص خستگی (p=0.569) مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که مکمل کوانزیمQ10 می تواند سبب افزایش توان هوازی در آزمودنی ها گردد، ولی برشاخص های عملکرد بی هوازی (توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی) از لحاظ آماری موثر نبود.