مقاله تاثیر شش هفته تمرین هوازی و مکمل ال – کارنیتین بر درصد چربی بدن و نیمرخ لیپید سرم مردان فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۴۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر شش هفته تمرین هوازی و مکمل ال – کارنیتین بر درصد چربی بدن و نیمرخ لیپید سرم مردان فعال
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ال – کارنیتین
مقاله تمرین هوازی
مقاله نیمرخ لیپید
مقاله مردان فعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: فروغیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی نیا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چمری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شش هفته تمرین هوازی و مکمل ال – کارنیتین بر درصد چربی بدن و نیمرخ لیپید سرم مردان فعال بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود. ۱۸ مرد فعال میانسال به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (۹ نفر با میانگین سن  44.4±۸سال، وزن  16.6±۸۱٫۲کیلوگرم، قد ۱۷۳±۰٫۰۶ سانتی متر، شاخص توده بدنی  26.9±۴٫۸کیلوگرم بر مترمربع) و کنترل (۹ نفر با میانگین سن  47.8±۸سال، وزن ۸۲٫۸±۹٫۵ کیلوگرم و قد  169±۰٫۰۵سانتی متر، شاخص توده بدن  29±۳٫۸کیلوگرم بر مترمربع) تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت شش هفته به تمرینات هوازی بر مبنای اصل اضافه بار پرداختند. در این مدت گروه تجربی روزانه ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود مکمل ال – کارنیتین و گروه کنترل روزانه ۲٫۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود ویتامین B1 مصرف کردند. قبل و بعد از دوره تمرین خونگیری شد. همچنین، توان هوازی و ترکیب بدن اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون کولموگراف – اسمیرنوف، t همبسته، t مستقل و آنالیز کوواریانس در سطح a<0.05 تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمرین هوازی و مکمل ال – کارنیتین موجب کاهش معنادار درصد چربی بدن می شود، اما بر تری گلیسیرید، کلسترول تام، LDL-C و HDL-C سرم تاثیر معناداری ندارد. بر اساس یافته ها می توان گفت افراد میانسال به منظور کاهش درصد چربی بدن، می توانند در کنار تمرینات هوازی، از مکمل ال – کارنیتین به مقدار کم استفاده کنند، اما در زمینه تاثیر تمرینات هوازی و مکمل ال – کارنیتین بر نیمرخ لیپید سرم به تحقیقات بیشتری نیاز است.