مقاله تاثیر شرکت در دوره های آموزش اقدام پژوهی بر مهارت های حرفه ای دبیران آموزش و پرورش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۱۰۴ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر شرکت در دوره های آموزش اقدام پژوهی بر مهارت های حرفه ای دبیران آموزش و پرورش
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقدام پژوهی
مقاله آموزش معلمان
مقاله ارزیابی آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن مرادی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات شرکت در دوره اقدام پژوهی بر افزایش مهارت های حرفه ای دبیران منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ صورت گرفته است. به همین منظور نظرات ۲۲۴ نفر از معلمان و دبیران شرکت کننده در دوره اقدام پژوهی طی سال های ۸۶-۸۳ شاغل در مدارس منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران از طریق پرسشنامه محقق ساخته به صورت اتفاقی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ برابر ۸۷% بدست آمده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-کاربردی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (محاسبه میانگین، انحراف معیار، درصدها و نسبت ها) و آمار استنباطی (آزمون t تک گروهی، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه) استفاده شده است. مهم ترین یافته پژوهش حاضر نشان می دهد که اثرات دوره بر افزایش مهارت های پرورشی (با میانگین ۸۵٫۴) و مهارت های آموزشی (میانگین ۸۴٫۶) بسیار موثر بوده است و بیشترین تاثیر آموزشی و پرورشی را در بین معلمان با سابقه کاری بین ده تا بیست سال دارد. همچنین معلمانی که در رشته تحصیلی علوم پایه تحصیل کرده اند، اثربخشی دوره ها را نسبت به معلمان سایر رشته های تحصیلی (علوم انسانی، فنی و مهندسی و سایر رشته ها) بیشتر ارزیابی نموده اند.