مقاله تاثیر شدت های گوناگون فعالیت ورزشی کوتاه مدت بر سطوح لپتین، انسولین، کورتیزول و نیمرخ لیپیدی نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۸۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر شدت های گوناگون فعالیت ورزشی کوتاه مدت بر سطوح لپتین، انسولین، کورتیزول و نیمرخ لیپیدی نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت ورزشی کوتاه مدت
مقاله نوجوانان چاق
مقاله لپتین
مقاله پروفایل لیپیدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رواسی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت های گوناگون فعالیت ورزشی کوتاه مدت بر سطوح لپتین، انسولین، کورتیزول و نیمرخ لیپیدی نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق است. ۲۴ نوجوان پسر چاق و دارای اضافه وزن (میانگین سنی: ۱۵٫۵ (۰٫۶۵)، BMI: 30.09 (2.47) کیلوگرم بر مترمربع) در این پژوهش شرکت کردند. در ابتدا همه آزمودنی ها برای ارزیابی حداکثر اکسیژن مصرفی خود با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل کننده گازهای تنفسی و آزمون بروس شرکت کردند و با توجه به VO2peak به دست آمده به طور تصادفی در ۳ گروه فعالیت ورزشی با شدت های مختلف (۵۰، ۷۵ و ۸۵ درصد) بر روی نوارگردان تقسیم شدند. با خون گیری انجام گرفته در سه زمان قبل، بلافاصله و ۳۰ دقیقه بعد از برنامه ورزشی، عوامل گلوکز پلاسما، انسولین، لپتین، پروفایل لیپیدی و کورتیزول ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بین شدت های مختلف فعالیت ورزشی کوتاه مدت در هیچ یک از متغیرها تفاوت معنی داری وجود ندارد. البته تغییرات درون گروهی تاثیر معنی دار فعالیت ورزشی با شدت ۵۰ درصد بر HDL (p=0.006)، گلوکز (p<0.01) و لپتین (p=0.004)، فعالیت ورزشی با شدت ۷۵ درصد بر TG (p=0.010)، کلسترول (p=0.020) و گلوکز (p=0.006) و فعالیت ورزشی با شدت ۸۵ درصد بر HDL (p=0.001)، کلسترول (p<0.01)، گلوکز (p=0.038) و لپتین (p=0.002) را نشان داد. نتایج نشان داد شدت های گوناگون یک جلسه فعالیت ورزشی تاثیر معنی داری بر لپتین، انسولین، کورتیزول و پروفایل لیپیدی نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن دارد و بین تاثیر این شدت ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد.