مقاله تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای بر غلظت گرلین و GH پلاسمای زنان جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای بر غلظت گرلین و GH پلاسمای زنان جوان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرلین
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله GH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدلمیر امیر
جناب آقای / سرکار خانم: میرزنده دل زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی عطری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رواسی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی اثر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای بر گرلین و GH پلاسمای زنان جوان غیرورزشکار است. به این منظور ۲۰ زن بالغ جوان به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به ۴ گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه های تجربی شامل سه گروه بودند که گروه ۱ با شدت ۴۰% ۱RM، گروه ۲ با شدت ۶۰% ۱RM و گروه ۳ با شدت ۸۰% ۱RM به اجرای پروتکل تمرینی پرداختند و گروه کنترل بدون تمرین بودند. قبل و بلافاصله بعد از تمرین نمونه های خونی جمع آوری شد. از روش های آماری t همبسته و آنالیز واریانس یکطرفه و مقیاس همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد (P£۰٫۰۵). نتایج نشان داد در هر سه شدت تمرینی، گرلین افزایش داشت (P<0.05) که این افزایش در گروه تجربی ۲ بیشتر از دیگر گروه ها بود (P<0.001). GH در هر سه گروه تجربی افزایش داشت (P<0.05) که افزایش در گروه تجربی ۳ نسبت به دیگر گروه ها بیشتر بود (P<0.001) بین گرلین و GH در شدت های متفاوت رابطه معناداری مشاهده نشد (P=0.719). با توجه به نتایج تحقیق می توان احتمال داد که افزایش گرلین، در پاسخ به تعادل منفی به وجود آمده در اثر تمرین مقاومتی شدید است. همچنین می توان گفت افزایش گرلین کاملا به افزایش شدت تمرین وابسته نیست.