مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر پایداری کسب وکارهای اینترنتی (با تاکید بر نقش میانجی قصد کارآفرینانه در شرکت های اینترنتی درگاه بانک ملت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۲۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر شبکه های اجتماعی بر پایداری کسب وکارهای اینترنتی (با تاکید بر نقش میانجی قصد کارآفرینانه در شرکت های اینترنتی درگاه بانک ملت)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایداری کسب و کار اینترنتی
مقاله قصد کارآفرینانه
مقاله محتوای روابط اجتماعی
مقاله منابع اجتماعی اطلاعات
مقاله هم پیوندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اینکه در دنیای رقابتی امروز، افزون بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز می تواند بر کسب و کارها تاثیرگذار باشند؛ شبکه های اجتماعی به منزله یک مشخصه اجتماعی، نیرویی محرکه و پایه ای، برای انسجام اجتماعی در فعالیت کسب و کارهای اینترنتی نقش بسیار مهمی دارند. هدف این مقاله بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر پایداری کسب و کارهای اینترنتی با میانجی گری شاخص قصد کارآفرینانه است. روش این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت هایی است که از درگاه بانک ملت خرید و فروش اینترنتی انجام می دهند که با محاسبه فرمول کوکران، ۱۵۰ شرکت با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک با ابزار پرسش نامه ارزیابی شدند. برپایه نتایج به دستامده، پایداری کسب و کارهای اینترنتی تابعی از ابعاد اجتماعی است که نیازمند نوعی شرایط اجتماعی است. در میان شاخص های سه گانه شبکه های اجتماعی، شاخص منابع اجتماعی اطلاعات بیشترین تاثیر را بر پایداری کسب وکارهای اینترنتی دارد؛ در حالی که شاخص محتوای روابط اجتماعی بیشترین تاثیر را بر قصد کارآفرینانه دارد.