مقاله تاثیر شبدر قرمز بر شدت نشانه های وازوموتور و ناراحتی های قلبی زنان یائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۳۲ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر شبدر قرمز بر شدت نشانه های وازوموتور و ناراحتی های قلبی زنان یائسه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانه ناراحتی قلبی
مقاله زنان یائسه
مقاله معیار سنجش یائسگی
مقاله نشانه وازوموتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تعاونی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: گوشه گیر سیداشرف الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نشانه وازوموتور از شایع ترین اختلالات دوران یائسگی است و به دنبال آن احتمال بروز نشانه ناراحتی قلبی از جمله تپش قلب ایجاد می شود. اخیرا جهت تخفیف این عوارض تمایل زنان یائسه به استفاده از فرآورده های گیاهی جانشین افزایش یافته است. هدف از انجام این پژوهش نیز بررسی تاثیر شبدر قرمز بر شدت نشانه های وازوموتور و ناراحتی قلبی زنان یائسه سالم ۵۹-۵۰ ساله می باشد.
مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی سه سوکور بر روی ۷۲ زن یائسه سالم مراجعه کننده به کلینیک غربالگری ابوذر انجام شد و به صورت تصادفی به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. گروه مداخله روزانه دو کپسول ۴۰ میلی گرمی تهیه شده از برگ های خشک شده شبدر قرمز و گروه کنترل کپسول ۴۰ میلی گرمی نشاسته برای مدت ۳۰ روز مصرف کردند. متغیرهای اصلی مورد بررسی، نشانه های وازوموتور و ناراحتی قلبی یائسگی از طریق ابزار معیار سنجش یائسگی مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها: بین مشخصات دموگرافیک، همچنین نشانه های وازوموتور و ناراحتی قلبی در دو گروه قبل از مطالعه تفاوت آماری وجود نداشت، لذا دو گروه از نظر مشخصات فوق همگون بودند. شدت نشانه وازوموتور بعد از یکماه مداخله در دو گروه آزمون و کنترل نسبت به قبل از مداخله به ترتیب ۳۴٫۷۲ درصد در مقابل ۵۵٫۵ درصد و ۵۵٫۷۷ درصد در مقابل ۶۲٫۵ درصد کاهش یافت (P=0.003). همچنین شدت ناراحتی قلبی پس از یک ماه مداخله کاهش یافت (P=0.01).
نتیجه گیری: در این مطالعه شبدر قرمز در مقایسه با دارونما به میزان قابل توجهی شدت نشانه های وازوموتور و ناراحتی قلبی را کاهش داد و با توجه به عدم مشاهده عوارض جانبی در این مطالعه پیشنهاد می شود که از این مکمل نه تنها برای کاهش نشانه های فوق استفاده شود بلکه مطالعات بیشتری در ارتباط با تاثیر آن بر روی سایر نشانه های یائسگی صورت گیرد.