مقاله تاثیر شاهنامه فردوسی بر نقوش سفال های دوره سلجوقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نقش مایه از صفحه ۹۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر شاهنامه فردوسی بر نقوش سفال های دوره سلجوقی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقش
مقاله سفال
مقاله سلجوقی
مقاله مضامین ادبی
مقاله شاهنامه فردوسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزائی بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سفالگری، یکی از دیرینه ترین هنرهایی است که از زمان های گذشته تجلی گاه باورها، اساطیر و تفکرات اقوام مختلف بوده است. هنرمند سفالگر در ادوار گوناگون با بهره مندی از آیین های مذهبی، ادبیات و اسطوره ها، آن ها را بر سفال ها نقش می زند که بسیار زیبا و با ارزش بوده و از جهات بسیاری قابل بررسی و مطالعه اند. در این میان سفالینه های دوره سلجوقی از جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ این سفال ها به لحاظ نقش و موضوع بسیار متنوع تر از آثار ماقبل خود بوده اند. از جمله مضامینی که بر روی نقوش این سفال ها دیده می شود، مضامین وابسته به ادبیات و به خصوص روایات برگرفته از شاهنامه فردوسی می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که در آن با استفاده از روش تطبیقی و روایی مضامین نقوش سفال های دوره سلجوقی با روایات موجود در شاهنامه فردوسی مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در نهایت مشخص می گردد که شاهنامه فردوسی تاثیر عمیقی بر سفالگران این دوره و درنتیجه نقوش سفال ها داشته است.