مقاله تاثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف – سوئیچینگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف – سوئیچینگ
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادی
مقاله شاخص توسعه انسانی
مقاله مدل مارکوف – سوئیچینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی سیدمیثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره زمانی ۲۰۱۲-۱۹۷۱ است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف – سوئیچینگ تاثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل رشد لوکاس و الگوی لین (۲۰۰۴) تعیین گردیده است. برای برآورد رابطه غیرخطی موجود میان توسعه انسانی و رشد اقتصادی بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSI با دو رژیم (رونق و رکود اقتصادی) از میان حالت های مختلف مدل مارکوف – سوئیچینگ (MS) برگزیده شد. تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهمترین ویژگی های روش مارکوف – سوئیچینگ است. بر اساس نتایج به دست آمده توسعه انسانی تاثیر منفی در زمان رونق، و تاثیر مثبت در زمان رکود بر رشد اقتصادی ایران دارد و همچنین پایداری رژیم اول (رکود) بیشتر از رژیم دوم (رونق) می باشد.