مقاله تاثیر سیستم های مغزی رفتاری و عواطف بر نشانه های ابعادی وسواسی جبری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۸۰ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر سیستم های مغزی رفتاری و عواطف بر نشانه های ابعادی وسواسی جبری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانه های وسواسی جبری
مقاله سیستم های مغزی رفتاری
مقاله عواطف
مقاله ترس
مقاله اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی تورج
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: بیرامی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: مطالعه حاضر اثرات ترس و اضطراب را با میانجی گری عواطف بر نشانه های وسواسی جبری را در میان دانشجویان بررسی می کند.
روش ها: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. ۴۲۳ شرکت کننده (۱۹۲ پسر و ۲۳۱ دختر) با روش نمونه گیری چندمرحله ای از میان کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه رازی کرمانشاه انتخاب شدند و ابزارهای خودگزارشی مقیاس روی آوری رفتاری و بازداری رفتاری، فرم بلند فهرست عواطف مثبت و منفی و مقیاس ابعادی وسواسی جبری را تکمیل نمودند. داده های خام جمع آوری شده با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) با برآورد حداکثر برازش و از طریق نرم افزار لیزرل نسخه ۸٫۸۰ مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که مدل های نظری برازش مناسبی دارند. سیستم بازداری رفتاری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم، از طریق عاطفه منفی، بر نشانه های وسواسی جبری اثر داشتند. علاوه بر این ترس و احساس گناه به ترتیب میانجی گر تاثیر سیستم مغزی رفتاری جنگ / گریز / بهت و بازداری رفتاری بر نشانه های وسواسی جبری بودند.
نتیجه گیری: عواطف نقش مهمی در مشخص شدن تاثیر سیستم مغزی رفتاری ترس (جنگ / گریز / بهت) بر نشانه های وسواسی جبری دارند.