مقاله تاثیر سیستم های تولید متداول و کم نهاده، تاریخ کاشت و انواع بذر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (.silybum marianum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر سیستم های تولید متداول و کم نهاده، تاریخ کاشت و انواع بذر بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (.silybum marianum L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماریتیغال
مقاله سیستم تولید
مقاله تاریخ کاشت
مقاله بذر
مقاله عملکرد
مقاله کیفیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سیدهادی سیدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی عاشورآبادی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: درزی محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی در بهار سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسرد وابسته به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در ۵ کیلومتری شهر دماوند به صورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل دو سطح سیستم کاشت (متداول و کم نهاده)، سه سطح تاریخ کاشت (۵، ۱۵ و ۲۵ فروردین) و دو سطح بذر (اصلاح شده و بومی خوزستان) بودند. نوع سیستم تولید در کرت های اصلی، تاریخ های کاشت در کرت های فرعی و نوع بذر در کرت های فرعی فرعی قرار گرفتند. در این تحقیق صفاتی از قبیل ارتفاع گیاه، تعداد کاپیتول در هر بوته، تعداد دانه در هر کاپیتول، قطر کاپیتول، وزن هزار دانه، عملکرد بذر و درصد و عملکرد سیلیمارین مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که صفات مورد ارزیابی تفاوت معنی داری در دو سیستم تولید متداول و کم نهاده داشتند. بیش ترین ارتفاع ماریتیغال (۱۲۵٫۸ سانتی متر) مربوط به سیستم متداول بود که در مقایسه با سیستم کم نهاده (۹۴٫۵۶ سانتی متر) در سطحی برتر قرار گرفت. بیش ترین میزان تعداد کاپیتول نیز در سیستم متداول (۱۰٫۴) به دست آمد. در حالی که در سیستم کم نهاده سایر صفات شامل قطر کاپیتول (۷٫۰۲۸ سانتی متر)، تعداد بذر در کاپیتول (۱۲۵ عدد)، وزن هزار دانه (۲۵٫۰۰۶ گرم)، عملکرد بذر (۱۸۸۸٫۰۷۲ کیلوگرم در هکتار)، درصد سیلیمارین (۷٫۷۱۱ درصد) و عملکرد سیلیمارین (۱۵۰٫۴۴۳ لیتر در هکتار) در سطحی برتر قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد سیستم تولید کم نهاده به لحاظ ایجاد شرایط مناسب برای رشد ماریتیغال باعث افزایش اجزاء عملکرد، عملکرد بذر و سیلیمارین شد. سرعت دادن در کشت نیز همین تاثیر را داشته است بطوری که در زمان کاشت اول (۵ فروردین) بیش ترین مقادیر صفات ثبت گردید. در بین بذور مورد استفاده نیز، بذر اصلاح شده مجاری باعث افزایش عملکرد بذر و سیلیمارین شد. نتایج نشان داد که برای بدست آوردن حداکثر بذر و سیلیمارین، استفاده از بذر اصلاح شده و سیستم تولید کم نهاده نقش موثری دارد، مشروط به این موضوع که تاخیری در کشت انجام نشود.