مقاله تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی در بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۶۷ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی در بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت شغلی
مقاله تامین اجتماعی
مقاله مدیریت کیفیت
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی حسکویی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خطیب محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اهمیت و تاثیر رضایت شغلی پرسنل درمانی بر ارتقاء سطح سلامت جامعه بر کسی پوشیده نیست. در برخی از مراکز درمانی در کنار استانداردهای درمانی الزامی، از انواع دیگر استانداردها به عنوان ابزاری برای ارتقاء فرآیندهای بیمارستانی استفاده می شود که استقرار و همسو کردن این استانداردها با عوامل ایجاد رضایت شغلی می تواند ابزاری برای بالا بردن سطح رضایت شغلی پرسنل درمانی نیز باشد.
روش پژوهش: این مطالعه توصیفی در ۸ مرکز بیمارستانی وابسته به اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران در دو گروه آزمایش و گواه انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از دو روش مشاهده مشارکتی دو محقق در دو گروه آزمایش و گواه و همینطور پرسشنامه استاندارد JDI با ضریب a=0.98 استفاده شد. طبق جدول مورگان ۳۵۷ نفر به عنوان جامعه آماری به صورت تصادفی در مراکز انتخاب شدند که داده ها در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بررسی نتایج در ۵ حیطه نشان داد که میانگین رضایت شغلی گروه آزمایش در مقیاس خطی ۱ تا ۵ عدد ۳٫۸ بود و در گروه گواه ۲٫۹ بود. بیشترین رضایت شغلی در هر دو گروه نظارت و سرپرستی و کمترین میزان در حیطه حقوق و دستمزد بود. پرسنل بهداشتی درمانی در گروه آزمایش رضایت شغلی بیشتری (۳٫۹) نسبت به پرسنل اداری مالی (۳٫۷) داشتند. آزمون کای دو پیرسون بین رضایت شغلی و جنسیت رابطه معناداری را نشان داد (sig=0.002) و بین سطح تحصیلات و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود نداشت (sig=0.733).
نتیجه گیری: استقرار سیستم مدیریت کیفیت در بیمارستان های تحت مطالعه موجب افزایش رضایت شغلی در تمام حیطه ها به جز حقوق و دستمزد است.