مقاله تاثیر سیستم آوندی محور اصلی سنبله بر اجزای عملکرد جو (.Hordeum vulgare L) رقم ریحان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر سیستم آوندی محور اصلی سنبله بر اجزای عملکرد جو (.Hordeum vulgare L) رقم ریحان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محورسنبله
مقاله دستجات آوندی
مقاله تعداد دانه
مقاله وزن دانه
مقاله جو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارادتمنداصلی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالی سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر سیستم انتقال آوندی محور اصلی سنبله بر اجزای عملکرد جو رقم ریحان آزمایشی در مزرعه آموزشی-تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ انجام پذیرفت. در این آزمایش نحوه توزیع دستجات آوندی و سایز آن ها در طول محور اصلی سنبله جو و تاثیر آن بر اجزای عملکرد گیاه جو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تعداد و سایز دستجات آوند مرکزی در طول محور سنبله از پایینبه طرف بالا دارای کاهش بوده به طوری که بیش ترین تعداد این کاهش در ابتدای محور سنبله و در محل ورود دستجات آوندی از پدانکل (محل اتصال سنبله به ساقه) به میان گره اول بوده است. این آزمایش نشان داد که سایز و تعداد دستجات آوندی با تعداد و وزن دانه های تشکیل شده در طول محور سنبله جو همبستگی ندارد، به طوری که در قسمت ابتدایی محور سنبله که بیش ترین تعداد و سایز دستجات آوندی وجود داشت (میانگره شماره ۱ تا میانگره شماره ۳) هیچ دانه ای تشکیل نشد، نتایج حاصل از این آزمایش بیان کننده ورود تعداد مساوی از دستجات آوندی از پدانکل به داخل محور سنبله در رقم مورد آزمایش در سنبله های با تعداد سنبلچه های مشخص می باشد.