مقاله تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان بر اساس آموزه های اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت اسلامی از صفحه ۶۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان بر اساس آموزه های اسلامی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شادی و آموزه های اسلامی
مقاله اخلاق اسلامی و مدیریت
مقاله روانشناسی و شادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: امیری زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان بر طبق آموزه های اسلامی صورت پذیرفت. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان آموزش و پرورش رودهن هستند. برای تعیین عوامل سیرت نیکوی مدیران از روش دلفی و نظرخواهی از نخبگان استفاده شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته سیرت نیکوی مدیران و شادی کارکنان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار Spss 18 و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Amos 18 به بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که سیرت نیکوی مدیران با ضریب همبستگی ۰٫۶۳ با شادی کارکنان رابطه مستقیم و مثبتی دارد و بین عوامل سیرت نیکوی مدیران با شادی کارکنان نیز رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که سیرت نیکوی مدیران با مقدار ضریب مسیر ۰٫۸۹ و نسبت بحرانی (CR) بر شادی کارکنان تاثیر دارد؛ هم چنین عوامل سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان تاثیر گذار است.