مقاله تاثیر سیتالوپرام و ویتامین E بر نورون های هرمی هیپوکامپ در موش رت افسرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱۴ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر سیتالوپرام و ویتامین E بر نورون های هرمی هیپوکامپ در موش رت افسرده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رت
مقاله سیتالوپرام
مقاله ویتامین E
مقاله افسردگی
مقاله نورون های هیپوکامپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی فرح
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که درمان موثر آن موجب حفظ عملکرد بیمار در سطح قابل قبولی می گردد. ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدان از سلول های بدن در مقابل تخریب محافظت می کند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ویتامین E و سیتالوپرام بر نورون های ناحیه هیپوکامپ در موش های افسرده ماده انجام شد.
روش بررسی: در مطالعه حاضر ۳۰ رأس موش رت ماده با وزن متوسط ۲۰۰±۲۰g به ۵ گروه ۶ تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل: ۱-گروه C (کنترل غیرافسرده)؛ ۲- گروه D (کنترل افسرده که با آب و غذای معمولی تیمار شدند)؛ ۳- گروه DS (دریافت کننده سیتالوپرام با دوز ۳۰mg/kg/bw)؛ ۴- گروه DE (تیمارشده با ویتامین E با دوز ۱۰۰mg/kg/bw)؛ ۵- گروه DES (گروهی که ویتامین E و سیتالوپرام را توأما دریافت کردند). یک ماه پس از تیمار، حیوانات به روش آسان کشی، کشته شدند، سپس مغز و ناحیه هیپوکامپ جدا و پس از تثبیت در فرمالین، مقاطع بافتی تهیه گردید. پس از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین با میکروسکوپ نوری ساختمان بافتی هیپوکامپ مورد مطالعه قرار گرفت. جهت القای افسردگی، موش ها به مدت ۲ ماه در تاریکی مطلق قرار داده شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری واریانس یک طرفه و آزمون توکی صورت گرفت. سطح معنی داری، ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: حدود ۴۰ و ۵۰% نورون های ناحیه CA1 و DG در موش های افسرده دچار نکروز نورونی شدند، درحالی که در موش های تیمارشده با سیتالوپرام و ویتامین E، میزان نکروز نورونی به طور معنی داری کاهش نشان داد (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد سیتالوپرام و ویتامین E علیه آسیب نورونی ناحیه هیپوکامپ در حیوانات افسرده، اثر حفاظتی دارند.