مقاله تاثیر سولفات آلومینیوم، هیدروکسی کوینولین سیترات و هیپوکلریت کلسیم بر شاخص های فیزیولوژیکی و میکروبیولوژیکی پس از برداشت گل بریدنی رز رقم ستاره قطبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۹۴ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر سولفات آلومینیوم، هیدروکسی کوینولین سیترات و هیپوکلریت کلسیم بر شاخص های فیزیولوژیکی و میکروبیولوژیکی پس از برداشت گل بریدنی رز رقم ستاره قطبی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکروبی
مقاله عمر گلجایی
مقاله محلول گلجای
مقاله Bacillus ،Coccus ،Streptomyces

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوکار محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجایی که یکی از عوامل مهم کاهش عمر و افزایش تلفات گل های بریدنی بر هم خوردن روابط آبی گل در اثر رشد و افزایش جمعیت باکتریایی محلول نگهدارنده گل بریدنی می باشد، این پژوهش در دو بخش فیزیولوژی پس از برداشت گل بریدنی و میکروبیولوژی محلول گلجای به منظور یافتن ترکیب مناسب و ارزان برای کنترل جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده گلجای گل های بریدنی رز رقم ستاره قطبی در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با ۱۰ تیمار در ۹ تکرار صورت گرفت. تیمارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل: سولفات آلومینیوم (۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم در لیتر)، هیدروکسی کوینولین سیترات (۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم در لیتر)، هیپوکلریت کلسیم (۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ میلی گرم در لیتر) و آب مقطر استریل شده به عنوان شاهد بود. در بخش اول، شاخص های فیزیولوژیکی پس از برداشت همچون عمر گلجایی، اثرات جانبی، تغییرات وزن تر و میزان جذب محلول گلجای مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم، شاخص های میکروبیولوژی محلول گلجای همچون شمار میکروبی، رشد میکروبی و نوع میکروارگانیزم های محلول گلجای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بخش فیزیولوژی پس از برداشت نشانگر تاثیر مطلوب سولفات آلومینیوم بر عمر گلجایی و کیفیت پس از برداشت گل بریدنی رز ستاره قطبی بود. به نحوی که بیشترین عمر گلجایی با ۱۱٫۶۷ روز در گل های تیمار ده با ۲۰۰ میلی گرم در لیتر سولفات آلومینیوم مشاهده گردید. بیشترین افزایش و کمترین کاهش در وزن تر شاخه های گل و همچنین بیشترین میزان جذب محلول گلجای نیز در گروه تیماری سولفات آلومینیوم مشاهده گردید. این در حالی بود که هیدروکسی کوینولین سیترات موثرترین ترکیب در کنترل جمعیت میکروبی محلول گلجای بود. بیشتر میکروارگانیزم های یافت شده در محلول گلجای این آزمایش گونه هایی از Bacillus، Coccus و Streptomyces بودند. مناسب ترین ترکیب برای محلول گلجای گل بریدنی رز رقم ستاره قطبی با توجه به طول عمر گلجایی بیشینه، تاثیر مطلوب بر خصوصیات فیزیولوژیکی پس از برداشت و کنترل مناسب رشد میکروبی غلظت ۲۰۰ میلی گرم در لیتر سولفات آلومینیوم بود.