مقاله تاثیر سه نوع محیط تمرینی (رقابتی، غیررقابتی و ترکیبی) بر اکتساب و یادداری مهارت های باز و بسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش) از صفحه ۴۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر سه نوع محیط تمرینی (رقابتی، غیررقابتی و ترکیبی) بر اکتساب و یادداری مهارت های باز و بسته
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکتساب
مقاله یادداری
مقاله محیط تمرین
مقاله مهارت باز و بسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جابری مقدم علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: متشرعی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی بروجنی شهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر محیط های مختلف تمرینی، نوع مهارت و تعامل این دو بر عملکرد در مراحل اکتساب و یادداری مهارت های باز و بسته بود. جامعه آماری همه دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ بوده است. نمونه ای ۶۰ نفری به صورت در دسترس از بین افرادی که هیچ سابقه ای در مهارت های بدمینتون نداشتند برگزیده شدند. آزمودنی ها بر اساس پیش آزمون در ۶ گروه ده نفره (غیررقابتی، رقابتی و ترکیبی) همسان سازی شدند. آزمودنی های هر شش گروه تمرینات خود را در محیط های تعریف شده به مدت ۱۰ جلسه و هر جلسه ۴۰ کوشش انجام دادند. در این تحقیق از آزمون های سرویس بلند بدمینتون برای اندازه گیری مهارت باز و از آزمون تاس برای اندازه گیری مهارت بسته استفاده شد. امتیازات آزمودنی ها در مراحل آزمون از میانگین امتیاز ده ضربه محاسبه شد. از آمار توصیفی برای تعیین شاخص های میانگین و انحراف معیار و برای دستیابی به اهداف تحقیق از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد تمرین در هر یک از محیط های تمرینی موجب افزایش اکتساب و یادداری هر یک از مهارت های مذکور در سطوحی متفاوت می شود (p<0.05). همچنین نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد که دو عامل مهارت و شرایط محیطی در هر دو مرحله اکتساب و یادداری غیرمعنی دار، اما هر یک از مهارت ها در تعامل با محیط تمرینی معنی دار (p<0.05) بود. به علاوه، تمرین هر یک از مهارت ها در محیطی واحد دارای سطوحی متفاوت از اکتساب و یادداری بود.