مقاله تاثیر سه روش پیشگیری بر نگرش، بیزاری از یکنواختی و ماجراجویی دانش آموزان نسبت به مصرف مواد مخدر پیگیری یک ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر سه روش پیشگیری بر نگرش، بیزاری از یکنواختی و ماجراجویی دانش آموزان نسبت به مصرف مواد مخدر پیگیری یک ساله
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش های پیشگیری از سوء مصرف مواد
مقاله روش شناختی رفتاری اجتماعی
مقاله سخنرانی
مقاله ارسال پیام کوتاه
مقاله نگرش
مقاله هیجان طلبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منشئی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف مقایسه میزان اثربخشی و پایداری یک ساله سه روش پیشگیری شناختی-رفتاری اجتماعی، سخنرانی و ارسال پیام کوتاه بر تغییر نگرش و هیجان طلبی (ابعاد بیزاری از یکنواختی و ماجراجویی) دانش آموزان دبیرستانی نسبت به سوء مصرف مواد انجام شد. در یک طرح پژوهشی تجربی تعداد ۱۹۲ دانش آموز دختر و پسر انتخاب و در ۳ گروه آزمایش و ۱ گروه کنترل (هر گروه ۲۴ نفر) گمارده شدند و طی ۳ مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ساله سیاهه نگرش نسبت به مواد مخدر (قربانی، ۱۳۸۰) و ابعاد بیزاری از یکنواختی و ماجراجویی پرسشنامه هیجان طلبی زاکرمن (۱۹۶۹) را تکمیل کردند. گروه آزمایش (۱) ۱۰ جلسه ۲ ساعته آموزش گروهی شناختی رفتاری اجتماعی، گروه آزمایش (۲) ۱۰ جلسه ۲ ساعته سخنرانی و گروه آزمایش (۳) به مدت ۲٫۵ ماه پیام های پیشگیری را از طریق سرویس پیام کوتاه دریافت کردند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان دادند که روش های پیشگیری در مرحله پس آزمون و پیگیری یک ساله بر تغییر نگرش، بیزاری از یکنواختی و ماجراجویی دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد مخدر تاثیر معنادار داشته اند (P<0.01). در عین حال نتایج آزمون های تعقیبی بیانگر آن بود که روش شناختی رفتاری اجتماعی اثربخش تر از دو روش دیگر بود (P<0.01). ضمنا روش سخنرانی و ارسال پیام کوتاه در مرحله پیگیری یک ساله اثربخشی خود را بر روی ماجراجویی و بیزاری از یکنواختی از دست دادند (P<0.01). نتیجه گیری شد که هر سه روش پیشگیری بر تغییر نگرش تاثیر پایدار داشتند، در حالی که صرفا روش شناختی رفتاری-اجتماعی بر روی ابعاد هیجان طلبی تاثیر پایدار داشت.