مقاله تاثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ بر میزان اضطراب حالتی بازیکنان آمادگی جسمانی دختر شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ بر میزان اضطراب حالتی بازیکنان آمادگی جسمانی دختر شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آروماتراپی
مقاله ماساژ
مقاله آروماتراپی – ماساژ
مقاله اضطراب حالتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی نیا منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی نیا سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همان گونه که ورزش بر جسم و روان تاثیر می گذارد عوامل جسمانی و روانی نیز متعاقبا بر ورزش و عملکرد ورزشی موثرند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر سه روش آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ بر میزان اضطراب حالتی بازیکنان آمادگی جسمانی دختر شهر اصفهان بود. ۳۲ بازیکن شرکت کننده در مسابقات دهه فجر سال ۱۳۹۰، در رده قهرمانی کشور، به شیوه در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی به گروه های مساوی، کنترل، آروماتراپی، ماساژ و آروماتراپی – ماساژ تقسیم شدند. جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های مشخصات فردی و اشپیلبرگر استفاده شد. برای تحلیل داده ها، آزمون های t همبسته، t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد بین میزان اضطراب حالتی قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.05) و گروه های کنترل و ماساژ و کنترل و آروماتراپی – ماساژ باعث ایجاد اختلاف شده اند. از این تحقیق می توان نتیجه گرفت روش های مورد استفاده از مداخلات درمانی موثر برای کاهش میزان اضطراب حالتی ورزشکاران در مسابقات می باشد.