مقاله تاثیر سن و جنس بر ریکاوری فشارخون، متعاقب یک جلسه فعالیت وامانده ساز در مردان و زنان سالم غیرورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر سن و جنس بر ریکاوری فشارخون، متعاقب یک جلسه فعالیت وامانده ساز در مردان و زنان سالم غیرورزشکار
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن
مقاله جنس
مقاله ریکاوری فشارخون
مقاله فعالیت وامانده ساز
مقاله مردان و زنان غیرورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرساسان رامین
جناب آقای / سرکار خانم: ثانی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر سن و جنس بر ریکاوری فشارخون پس از یک وهله فعالیت وامانده ساز در مردان و زنان سالم غیرورزشکار است. به این منظور ۶۰ آزمودنی سالم بدون هیچ نوع سابقه بیماری (به ویژه بیماری فشارخونی) و سابقه مصرف دارو و مکمل، در شش گروه جداگانه جایگزین شدند. گروه اول: ۱۰ مرد ۲۰ تا ۳۰ ساله؛ گروه دوم: ۱۰ زن ۲۰ تا ۳۰ ساله؛ گروه سوم: ۱۰ مرد ۳۰ تا ۴۰ ساله؛ گروه چهارم: ۱۰ زن ۳۰ تا ۴۰ ساله؛ گروه پنجم: ۱۰ مرد ۴۰ تا ۵۰ ساله؛ گروه ششم: ۱۰ زن ۴۰ تا ۵۰ ساله. بلافاصله قبل از آزمون، ضربان قلب و فشارخون افراد دو بار (بعد از ۱۰ و ۱۵ دقیقه استراحت) در وضعیت نشسته روی دوچرخه کارسنج اندازه گیری شد. در طول آزمون، ضربان قلب و فشارخون (با استفاده از دستگاه اندازه گیری فشارخون) به فاصله دو دقیقه اندازه گیری شد. پروتکل آزمون از سه دقیقه گرم کردن در بار کاری ۵۰ وات روی دوچرخه کارسنج شروع شده و در هر دقیقه ۲۰ وات به بار کاری اضافه می شد تا زمانی که آزمودنی ها به خستگی قابل تحمل برسند. سپس ضربان قلب و فشارخون در اولین دقیقه پس از آزمون اندازه گرفته شد و هر دو دقیقه این اندازه گیری ادامه یافت تا لحظه ای که این دو متغیر به سطح قبل از آزمون رسیدند (در دقایق ۱، ۳، ۵، ۷ و…). برای تعیین اثر سن و جنس بر ریکاوری فشارخون، از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و از آزمون تی مستقل برای مقایسه گروه ها استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS16، در سطح معنی داری P<0.05، انجام گرفت. نتایج نشان داد بین زمان ریکاوری فشارخون، در سه رده سنی زنان سالم غیرورزشکار، تفاوت معنی داری وجود ندارد (P>0.05)، در حالی که بین زمان ریکاوری فشارخون، در سه رده سنی مردان سالم غیرورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده شد (P£۰٫۰۵). همچنین بین زمان ریکاوری فشارخون، در زنان و مردان سالم غیرورزشکار، در سه رده سنی تفاوت معنی داری مشاهده شد (P£۰٫۰۵). با توجه به اینکه، پس از یک جلسه فعالیت وامانده ساز، اثر جنس بر ریکاوری فشارخون مشاهده شد، به مربیان و پزشکان توصیه می شود که در فعالیت ها و بررسی عملکرد غیرورزشکاران، این موضوع را در نظر بگیرند.