مقاله تاثیر سلول های استرومال آلوژن برگرفته از مغز استخوان در التیام زخم سوختگی پوستی درجه سه در موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۴۹ تا ۴۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر سلول های استرومال آلوژن برگرفته از مغز استخوان در التیام زخم سوختگی پوستی درجه سه در موش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوختگی
مقاله التیام بافت
مقاله رت
مقاله سلول استرومال مغز استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حب نقی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: مکاری زاده آرام
جناب آقای / سرکار خانم: زارع صمد
جناب آقای / سرکار خانم: دلیرژ نوروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلول های استرومال مغز استخوان رهیافت های جدیدی را در پیش روی مدیریت درمان آسیب های شدید پوستی قرار داده است. این سلول ها شامل جمعیت هتروژنی از سلول های بنیادی مزانشیمال، خونساز و فیبروبلاست می باشند که از طریق تولید فاکتورهای رشد و تمایز به سلول های رده مزودرمال می توانند در درمان آسیب های بافتی مورد استفاده قرار گیرند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیرات تزریق زیر جلدی سلول های استرومال مغز استخوان، در التیام سوختگی پوستی درجه سه در موش سوری بود.
روش بررسی: در یک مطالعه تجربی که در پژوهشکده دانشگاه ارومیه از دی ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱ انجام پذیرفت، ۱۸ سر موش سوری نر با محدوده سنی ۸-۷ هفته تحت القای سوختگی درجه سه در ناحیه پشت قرار گرفتند. به دنبال تقسیم بندی تصادفی موش ها در دو گروه کنترل و درمان سلولی، یک ساعت پس از اعمال سوختگی، موش ها به ترتیب تحت تزریق زیر جلدی در ناحیه سوختگی با بافر فسفات سالین و سلول های استرومال به تعداد یک میلیون سلول در حجم ۴۰۰ ml بافر فسفات سالین قرار گرفتند. با تهیه مقاطع بافتی در روزهای ۷، ۱۴ و ۲۱ پس از القای سوختگی، رنگ آمیزی بافتی با روش های هماتوکسیلین- ائوزین و ماسون تری کروم انجام پذیرفت.
یافته ها: به لحاظ پارامترهای بررسی شده شامل شکل گیری بافت جوانه ای (به ترتیب در روزهای ۷، ۱۴ و ۲۱، P≤۰٫۰۰۷، P≤۰٫۰۱۳ و P≤۰٫۰۰۱)، رگ زایی (روز ۲۱، P≤۰٫۰۰۲) و رسوب کلاژن نتایج نشان دادند که در گروه درمان شده با سلول، سرعت روند التیام به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود(P≤۰٫۰۵)
نتیجه گیری: سلول های استرومال مغز استخوان می توانند از طریق تحریک شکل گیری بافت جوانه ای، رگ زایی و تکثیر فیبروبلاستی به همراه رسوب بیشتر کلاژن در التیام آسیب پوستی ناشی از سوختگی موثر واقع شوند.