مقاله تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد کمی و راندمان مصرف آب در ارزن نوتریفید و سورگوم اسپید فید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۶۰ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد کمی و راندمان مصرف آب در ارزن نوتریفید و سورگوم اسپید فید
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد علوفه
مقاله سورگوم
مقاله تنش کم آبی و راندمان مصرف آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپویان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کم آبیاری بر عملکرد کمی، اجزای عملکرد و راندمان مصرف آب در ارزن (Pennisetum americanum) و سورگوم (Sorghum bicolor) در شرایط آب و هوایی میانه، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ انجام شد. سطوح آبیاری شامل %۱۰۰، %۶۷ و %۳۳ نیاز آبی گیاه که به ترتیب بیانگر تیمار بدون تنش، کم آبیاری متوسط و کم آبیاری شدید می باشد، به عنوان فاکتور اصلی و در فاکتور فرعی، نوع محصول شامل سورگوم و ارزن در نظر گرفته شدند. نتایج حاصله نشان داد که اثر آبیاری و نوع گیاه بر عملکرد تر و خشک کل علوفه و راندمان مصرف آب در سطح یک درصد معنی دار بود، تیمار بدون تنش با میانگین ۲۷٫۱ تن در هکتار علوفه تر و ۷٫۰ تن در هکتار علوفه خشک در هر چین بیش ترین و تیمار تنش شدید با میانگین ۱۰٫۰ تن در هکتار علوفه تر و ۲٫۶ تن علوفه خشک، کم ترین میزان عملکرد علوفه، را به خود اختصاص دادند. بیش ترین راندمان مصرف آب با میانگین ۰٫۹۸ کیلوگرم ماده خشک بر متر مکعب آب مصرفی، مربوط به تیمار تنش متوسط در ارزن نوترفید بود. تیمار تنش شدید در سورگوم با راندمان ۰٫۶۵ کیلوگرم ماده خشک به ازای هر متر مکعب آب مصرفی پایین ترین بازده مصرف آب را به خود اختصاص داد. توانایی ارزن در بهره برداری از آب مصرفی جهت تولید ماده خشک بیش تر از سورگوم بود. نتایج همچنین نشان داد که راندمان مصرف آب با عملکرد علوفه تر و خشک همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال ۱% داشته و همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد تر و خشک علوفه با ارتفاع بوته، تعداد برگ، قطر ساقه و تعداد پنجه وجود دارد. سطوح آبیاری اثر معنی داری بر ارتفاع گیاهان مورد مطالعه در سطح یک درصد داشته است با افزایش میزان آبیاری از ۳۳ درصد به ۱۰۰ درصد نیاز آبی، میانگین ارتفاع بوته از ۶۵٫۳ به ۱۰۴٫۰ سانتی متر افزایش یافت. افزایش تنش کم آبی تعداد برگ تشکیل شده بر روی ساقه اصلی گیاه علوفه ای را کاهش داد، به طوری که تعداد برگ از ۹٫۸ عدد در آبیاری کامل به ۸٫۹ در آبیاری متوسط و به ۷٫۸ عدد در تنش شدید کاهش یافت. با تامین کامل آب حداکثر تعداد پنجه و قطر ساقه بدست آمد.