مقاله تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه در ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه در ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذیه
مقاله نوکلئوتید
مقاله رشد
مقاله ترکیبات لاشه
مقاله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی خورشیدی نعیمه
جناب آقای / سرکار خانم: کیوان شکوه سعید
جناب آقای / سرکار خانم: سلاطی امیرپرویز
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی کهیانی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر روی کیفیت لاشه در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با وزن متوسط ۰٫۳۲± ۱۱٫۳۵ گرم به مدت ۸ هفته مورد مطالعه قرار گرفت. نوکلئوتید جیره در ۵ سطح صفر، ۰٫۰۵، ۰٫۱، ۰٫۱۵ و ۰٫۲ درصد به جیره غذایی اضافه گردید. غذادهی بین ۳-۵% وزن توده زنده طی دوره پرورش و ۵ بار در روز انجام شد. پس از ۵۶ روز پرورش، نتایج آنالیز تقریبی لاشه نشان داد که میزان پروتئین، افزایش معنی داری را نسبت به گروه شاهد داشته است و بیشترین مقدار هم در تیمار ۰٫۲ درصد مشاهده شد. میزان چربی و خاکستر لاشه هم به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافت و کمترین میزان، در تیمار ۰٫۲ درصد مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان داد اضافه کردن نوکلئوتید به جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان به میزان ۰٫۲درصد، اثرات مثبتی بر ترکیبات بیوشیمیایی لاشه دارد.