مقاله تاثیر سطوح مختلف مس و کادمیم بر رشد و نمو و ترکیب شیمیایی اسفناج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۸۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف مس و کادمیم بر رشد و نمو و ترکیب شیمیایی اسفناج
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسفناج
مقاله کادمیم
مقاله مس
مقاله آلودگی خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاخانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: گلچین احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثیر سطوح مختلف مس و کادمیم بر رشد و نمو و تجمع زیستی این عناصر در گیاه اسفناج یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت گلدانی با ۲۵ تیمار و در ۳ تکرار در گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان به مرحله اجرا درآمد. در این طرح پنج سطح مس (صفر، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ میلی گرم بر کیلوگرم) از منبع سولفات مس و پنج سطح کادمیم (صفر، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۸۰ میلی گرم بر کیلوگرم) از منبع سولفات کادمیم مورد استفاده قرار گرفت. برای ایجاد سطوح مختلف آلودگی در یک خاک غیرآلوده، از سولفات مس و سولفات کادمیم استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش میزان مس قابل جذب خاک تا سطح ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک میزان بیوماس بخش هوایی اسفناج افزایش یافت، ولی در سطوح ۲۰ و ۴۰ میلی گرم بر کیلوگرم، میزان بیوماس به طور معنی دار کاهش یافت. افزایش فرم قابل جذب کادمیم خاک تا سطح ۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک باعث افزایش بیوماس بخش هوایی اسفناج گردید، ولی در غلظت های بالاتر این صفت کاهش یافت. با افزایش میزان مس قابل جذب خاک، غلظت مس در برگ های اسفناج افزایش یافت. غلظت کادمیم برگ نیز، با افزایش میزان مس خاک تا سطح ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک، افزایش و سپس در غلظت های بیشتر، کاهش یافت. با افزایش غلظت مس قابل جذب خاک، غلظت منگنز و روی در برگ اسفناج به دلیل رقابت یونی در جذب و اثر آنتاگونیستی بین مس و دو عنصر روی و منگنز کاهش یافت. غلظت آهن در برگ های اسفناج، با افزایش غلظت مس تا سطح ۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک، افزایش و سپس با افزایش بیشتر غلظت مس، به طور معنی دار کاهش یافت. با افزایش غلظت کادمیم تا سطح ۴۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک، غلظت کادمیم در برگ های اسفناج افزایش یافت و سپس در غلظت های بیشتر، کاهش یافت. با افزایش میزان کادمیم قابل جذب خاک، میزان مس، روی، منگنز و فسفر در برگ های اسفناج کاهش یافت، ولی میزان آهن، افزایش یافت.