مقاله تاثیر سطوح مختلف فنول بر هیستوپاتولوژی بیضه و فراسنجه های مورفومتریک برخی اندام ها در رت های نژاد ویستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۸ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف فنول بر هیستوپاتولوژی بیضه و فراسنجه های مورفومتریک برخی اندام ها در رت های نژاد ویستار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیستوپاتولوژی
مقاله مورفومتری
مقاله دستگاه گوارش
مقاله بیضه
مقاله رت
مقاله فنول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدحج مریم
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی وکیلی صالح
جناب آقای / سرکار خانم: ساری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری اسرافیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حلال های آلی از جمله فنول استفاده گسترده ای در صنایع و مشاغل مختلف دارند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات فنول بر مورفولوژی و مورفومتری بیضه و نیز وزن بدن و برخی اندام های دستگاه گوارش بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ۵۴ سر رت نر در ۳ تیمار آزمایشی شامل گروه های کنترل و دریافت کننده سطوح ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم فنول به ازای کیلوگرم وزن بدن قرار گرفتند. موش ها به مدت ۱۵ روز و به صورت یک روز در میان، آب مقطر یا محلول فنول در مقادیر اشاره شده و در حجم یک سی سی از طریق گاواژ دریافت کردند. در انتهای آزمایش، ۳ سر موش از هر تیمار توزین شده و پس از بی هوشی و کشتار، ابعاد، وزن و ساختار هیستولوژیکی بیضه راست و نیز وزن برخی اندام های گوارشی تعیین گردید.
یافته ها: فنول در دو سطح ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن باعث افزایش معنی دار شمار سلول های اسپرماتوگونی و قطر لوله و لومن منی ساز در مقایسه با تیمار کنترل گردید (p<0.05). این در حالی است که سطح ۲۰۰ میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن فنول در مقایسه با گروه کنترل، باعث کاهش معنی دار ضخامت اپیتلیوم گردید (p<0.05). در تیمارهای دریافت کننده فنول در مقایسه با تیمار شاهد از نظر مورفومتری بیضه تغییر معنی داری مشاهده نشد (p<0.05). وزن معده و روده بزرگ در گروه های دریافت کننده فنول کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: نتایج حاصل بیانگر اثرگذاری فنول برساختار مورفولوژیک بیضه و وزن اغلب اندام های دستگاه گوارش بود.