مقاله تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و بازیابی بذر سه گونه مرتعی استان مرکزی (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۶۶ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و بازیابی بذر سه گونه مرتعی استان مرکزی (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیمار
مقاله شاهد
مقاله شوری
مقاله کلرید سدیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنیوند حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق جهت ارزیابی گونه های Eurotia ceratoides, Salsola rigida, Kochia prostrata از نظر جوانه زنی و بازیابی نسبت به تنش شوری و تعیین مقاوم ترین گونه انجام شد. بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار صورت گرفت، تیمارهای آزمایشی شامل سه گونه مرتعی ذکر شده در بالا، هفت سطح مختلف محلول آب شور محتوی کلرید سدیم خالص، با غلظت های (صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۶۰۰ میلی مولار) بود. نتایج نشان داد که سه گونه مورد بررسی دارای مقاومت بالایی نسبت به تنش های اعمال شده هستند اما گونه K. prostrata در مقایسه با دو گونه دیگر نسبت به تنش شوری محیط، مقاومت بیشتری دارد. هرچند تفاوت معنی داری بین جوانه زنی این گونه با گونه S. rigida مشاهده نشد و حساس ترین گونه نسبت به شوری E. ceratoidesاست. به طوری که در گونه K. prostrata بیشترین درصد جوانه زنی (۹۶٫۶۶ درصد) در تیمار شاهد (صفر میلی مولار)، در گونه E. ceratoides، بیشترین درصد جوانه زنی (۷۵ درصد) در تیمار ۴۰۰ میلی مولار و در گونه S. rigida، بیشترین درصد جوانه زنی (۹۵ درصد) در تیمارهای (تیمار شاهد و ۲۰۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم) اتفاق افتاد. نتایج تجزیه واریانس بازیابی جوانه زنی نشان داد که اختلاف بین تیمار شاهد با سایر تیمارها معنی دار می باشد. افزایش بازیابی جوانه زنی با افزایش شوری حاصل از نمک کلرید سدیم بسیار مشهود بود و تیمار شاهد با بیشترین میزان جوانه زنی در یک کلاس جداگانه قرار گرفت.