مقاله تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن سویا در جیره غذایی بر شاخص های رشد، تغذیه و آنالیز لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن سویا در جیره غذایی بر شاخص های رشد، تغذیه و آنالیز لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی قزل آلای رنگین کمان
مقاله روغن سویا
مقاله روغن ماهی
مقاله تغذیه
مقاله رشد
مقاله ترکیبات لاشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بادپارودسری اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: توکل ساره
جناب آقای / سرکار خانم: قمی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فغانی لنگرودی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن سویا در جیره غذایی بر شاخص های رشد و آنالیز لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان به مدت ۸ هفته ارزیابی شد. ماهیان انگشت قد قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن ۱۰ گرم با ۳ جیره غذایی متفاوت که پروتئین ۴۰ درصد در هر کدام از جیره ها تغذیه شدند. جیره غذایی در تمامی تیمارها با ۵۵ درصد آرد ماهی، ۱۰ درصد آرد گندم، ۲۰ درصد آرد سویا و ۵ درصد مکمل های افزودنی به صورت ثابت بوده، در حالی که روغن ماهی و روغن سویا در سه جیره متفاوت می باشد، بدین صورت که در تیمار اول (تیمار شاهد)، ۱۰ درصد روغن ماهی به جیره اضافه گردید و در تیمار دوم، ۱۰ درصد روغن سویا و تیمار سوم، ۵ درصد روغن ماهی و ۵ درصد روغن سویا اضافه و مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۵۴۰ قطعه بچه ماهی قزل آلا در ۳ تیمار و هر تیمار شامل ۳ تکرار بود و به صورت تصادفی (۶۰ قطعه بچه ماهی در هر حوضچه) توزیع شدند. پس از ۸ هفته غذادهی نتایج نشان داد که تغییر در میزان روغن ماهی و روغن سویا در جیره های غذایی بر متغیرهای پاسخ رطوبت و چربی اثرگذار است (p>0.05) و بر متغیرهای دیگر یعنی خاکستر و پروتئین خام اثر معنی داری ندارد (p<0.05). همچنین تغییر در میزان روغن ماهی و روغن سویا در جیره های غذایی بر اکثر فاکتورهای رشد مورد مطالعه شامل GR و BWI اثرگذار است (p<0.05) و در مورد FCR، SGR و CF اثرگذار نبوده است (p>0.05).