مقاله تاثیر سطوح مختلف تریتیکاله و جو بدون پوشینه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۶۰ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف تریتیکاله و جو بدون پوشینه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه های گوشتی
مقاله تریتیکاله
مقاله چربی حفره بطنی
مقاله گلوکز
مقاله جو بدون پوشینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوب فر اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: صالح حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسابی نامقی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به منظور بررسی سطوح مختلف تریتیکاله و جو بدون پوشینه در جیره جوجه های گوشتی بر شاخص های عملکرد تولیدی، بازدهی لاشه و فراسنجه های خونی مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش، از ۵۲۵ قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه تجاری راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی، در ۷ تیمار و با ۵ تکرار و ۱۵ جوجه در هر واحد آزمایشی، به مدت ۴۲ روز استفاده شد. تیمارها شامل جیره شاهد حاوی ذرت (C)، ۱۵ درصد جایگزینی جو بدون پوشینه با ذرت در جیره (B1)، ۳۰ درصد جایگزینی جو بدون پوشینه با ذرت در جیره (B2)، ۴۵ درصد جایگزینی جو بدون پوشینه با ذرت در جیره (B3)، ۲۰ درصد جایگزینی تریتیکاله با ذرت در جیره (T1)، ۴۰ درصد جایگزینی تریتیکاله با ذرت در جیره (T2)، ۶۰ درصد جایگزینی تریتیکاله با ذرت در جیره (T3) بود. همه جیره ها دارای انرژی قابل متابولیسم و درصد پروتئین خام یکسان و بر اساس توصیه های انجمن ملی تحقیقات طیور آمریکا بودند. میانگین وزن هفتگی، خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در طی دوره آغازین، رشد و کل دوره محاسبه گردید.نتایج آزمایش فوق نشان داد که با افزایش میزان جو بدون پوشینه و تریتیکاله در جیره طیور گوشتی، میزان مصرف خوراک طی دوره آغازین و کل کاهش نشان داد (P<0.05). در دوره های رشد و کل دوره، سطح ۳۰ درصد جو بدون پوشش و سطح ۲۰ درصد تریتیکاله اختلاف معنی داری با گروه شاهد به لحاظ افزایش وزن روزانه نداشتند (P>0.05). مصرف سطوح بالاتر هر دو غله کاهش معنی داری را در افزایش وزن روزانه نسبت به گروه شاهد باعث شد (P<0.05). ضریب تبدیل خوراک جوجه های مصرف کننده جیره های حاوی جو بدون پوشینه و تریتیکاله با افزایش سطح استفاده نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. بهترین ضریب تبدیل مربوط به سطح ۱۵درصد جو بدون پوشینه و سطح ۲۰ درصد تریتیکاله بود (P<0.05). چربی حفره بطنی و درصد اجزای لاشه (به جزء درصد ران) تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت (P>0.05). غلظت تری گلیسرید و اوره سرم خون تحت تاثیر جیره ها قرار نگرفت (P>0.05). تفاوت غلظت گلوکز سرم خون جوجه ها با مصرف جیره های مختلف معنی دار گردید و سطح ۱۵ درصد درصد جو کمترین میزان را نشان داد (P>0.05). با توجه به نتایج حاصله از تحقیق فوق، جایگزینی جو بدون پوشینه و تریتیکاله با ذرت تا سطح ۳۰ درصد و ۲۰ درصد به ترتیب، در جیره غذایی جوجه های گوشتی اختلاف معنی داری را از نظر عملکرد با جیره شاهد نداشت.