مقاله تاثیر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و خصوصیات کمی دو رقم خیار گلخانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و خصوصیات کمی دو رقم خیار گلخانه ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرض نوار کشت
مقاله فاصله کاشت
مقاله جیرفت
مقاله کهنوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممنوعی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: دولتخواهی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تراکم بر عملکرد و خصوصیات کمی خیار گلخانه ای، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال در گلخانه های مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت انجام گرفت . در این آزمایش، فاکتور اول شامل عرض نوار کشت در سه سطح (فاصله ۱۵، ۳۰ و ۴۵ سانتی متر)، هر نوار شامل دو خط کشت، فاکتور دوم شامل فاصله بوته روی خطوط کشت در نوارها در سه سطح (۲۵، ۴۰ و ۵۵ سانتی متر) و فاکتور سوم شامل دو رقم به نام های Royal sluis 198 و California Ayat مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تراکم های مختلف تاثیر معنی داری روی صفات مرتبط با عملکرد داشتند. در این آزمایش، با افزایش تراکم بوته، وزن میوه، تعداد میوه در بوته و عملکرد تک بوته به طور معنی داری کاهش یافتند؛ در مقابل، تعداد میوه و عملکرد در مترمربع به طور معنی داری افزایش یافتند. از طرف دیگر، عرض نوار کشت ۳۰ سانتی متر بیشترین نسبت طول به قطر میوه، تعداد میوه در مترمربع، عملکرد تک بوته و عملکرد در مترمربع را به خود اختصاص داد. با این حال، ارقام از نظر عملکرد تفاوت معنی داری نشان ندادند. بر اساس نتایج به دست آمده، فاصله کاشت۳۰×۲۵ بهترین فاصله به منظور حصول حداکثر عملکرد در کشت خیار گلخانه ای می باشد.