مقاله تاثیر سطوح مختلف تراکم، کود شیمیایی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت سیلویی رقم سینگل کراس ۷۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف تراکم، کود شیمیایی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت سیلویی رقم سینگل کراس ۷۰۴
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم
مقاله کود شیمیایی
مقاله کمپوست زباله شهری
مقاله ذرت سیلویی
مقاله سینگل کراس ۷۰۴
مقاله کشت دوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاق دوست مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدلو قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تراکم، کود شیمیایی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت سیلویی (SC 704)، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد که فاکتورها شامل تراکم در۲ سطح (۸۰ و ۱۰۰ هزار بوته در هکتار)، کود شیمیایی در ۳ سطح (N60 P30, N120 P60, N240 P90 (کیلوگرم در هکتار) و کمپوست در ۴ سطح (شاهد، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ تن در هکتار) در سال ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به عنوان کشت دوم انجام شد. صفات اندازه گیری شده شامل عملکرد تر کل، ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن تر، خشک و درصد ماده خشک، درصد قند های محلول در آب، درصد دیواره سلولی، درصدپروتئین و درصد ماده خشک قابل هضم اجزای عملکرد بودند. در سطوح تراکم صفات قطر ساقه، وزن تر چوب بلال و ساقه، درصد ماده خشک دانه، وزن خشک دانه، برگ و ساقه، درصد پروتئین و درصد دیواره سلولی و درصد ماده خشک قابل هضم پوست بلال با سطح احتمال ۱% و درصد ماده خشک قابل هضم چوب بلال، وزن تر و درصد پروتئین و قندهای محلول در آب دانه با سطح احتمال ۵% معنی دار شدند. در سطوح کود شیمیایی صفات قطر ساقه، وزن بلال، وزن تر چوب بلال، درصد پروتئین دانه و برگ و ساقه، درصد دیواره سلولی و ماده خشک قابل هضم پوست و برگ با سطح احتمال ۱% و عملکرد تر کل، وزن تر دانه و پوست بلال، وزن خشک چوب بلال، درصد پروتئین پوست و چوب بلال، درصد قند های محلول در آب پوست بلال و درصد ماده خشک دانه با سطح احتمال ۵% معنی دار شدند. سطوح کمپوست در عملکرد دانه، قندهای محلول در آب و دیواره سلولی ساقه و درصد قابلیت هضم برگ معنی دار شد. در اثر متقابل سطوح تراکم و کود شیمیایی صفات ارتفاع بوته، درصد پروتئین دانه و ماده خشک قابل هضم برگ با سطح احتمال ۱% و همچنین درصد پروتئین ساقه و قند های محلول در آب دانه با سطح احتمال ۵% معنی دار شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد وزن خشک چوب بلال و درصد قند های محلول در آب ساقه در سطح ۵% نسبت به اثر متقابل سطوح کود شیمیایی و کود کمپوست معنی دار شدند. ولی درصد دیواره سلولی ساقه و درصد ماده خشک قابل هضم ساقه در سطح احتمال ۱%معنی دار شدند. اثر متقابل سطوح مختلف تراکم، کود شیمیایی و کمپوست در ارتفاع بوته، قابلیت هضم و درصد دیواره سلولی ساقه، درصد دیواره سلولی و درصد قابلیت هضم پوست معنی دار شدند. اثر متقابل تراکم و کود کمپوست در هیچ صفتی معنی دار نشد.