مقاله تاثیر سطوح مختلف انگیختگی و شدت تمرین بر تصمیم گیری فوتبالیست های ماهر زن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۶۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف انگیختگی و شدت تمرین بر تصمیم گیری فوتبالیست های ماهر زن
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیختگی
مقاله شدت فعالیت
مقاله تصمیم گیری
مقاله بازیکنان ماهر فوتبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد ماهرانه در فوتبال علاوه بر تکنیک های درست، به تصمیم گیری سریع و صحیح نیازمند است. این تصمیمات به طور معمول در شدت های مختلف فعالیت و عملکرد اتخاذ می شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سطوح مختلف شدت فعالیت و انگیختگی بر تصمیم گیری (سرعت و دقت تصمیم گیری) فوتبالیست های زن ماهر است. ۱۶ فوتبالیست ماهر زن شرکت کننده در تحقیق که سابقه شرکت در مسابقات را به مدت هشت سال یا بیشتر داشتند، از مجموع بازیکنان ماهر حاضر در لیگ برتر بانوان استان تهران به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای ارزیابی عملکرد تصمیم گیری از تصاویر موقعیت فوتبالی به کمک مانیتور استفاده شد، که بازیکنان باید پاسخ صحیح را از میان گزینه ها (شوت – پاس – دریبل) انتخاب می کردند. همچنین موقعیت های آزمون به صورت ۳ (سطوح انگیختگی) در ۳ (سطوح شدت فعالیت) طراحی شد که سطوح مختلف شدت فعالیت شامل سه سطح استراحت، ۴۰ درصد حداکثر ضربان قلب، ۸۰ درصد حداکثر ضربان قلب و سطوح مختلف انگیختگی شامل سه سطح موقعیت بدون حضور تماشاچی، موقعیت همراه با تماشاچی غیرفعال، موقعیت همراه با تماشاچی فعال بود. از روش آماری پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیره، ۳ (سطوح شدت فعالیت) در ۳ (سطوح انگیختگی) بر دقت و نیز سرعت تصمیم گیری به منظور مقایسه کلی میان موقعیت های آزمون برای پیدا کردن تفاوت به تفکیک در موقعیت ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، اندازه های تکراری و نیز آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری ۹۵ درصد استفاده شد. نتایج تفاوت معنی داری را در سرعت تصمیم گیری بین سطوح مختلف انگیختگی نشان نداد (P>0.05)، اما دقت تصمیم گیری بین سطوح مختلف انگیختگی تفاوت معنی داری را نشان داد (P<0.05). سرعت تصمیم گیری بازیکنان در سطوح انگیختگی بدون حضور تماشاچی و تماشاچی غیرفعال با افزایش در شدت تمرین بهبود داشت، ولیکن سرعت تصمیم گیری بازیکنان در موقعیت همراه با تماشاچی فعال بین شدت های مختلف فعالیت تفاوت معنی داری را نشان نداد (P>0.05). همچنین دقت تصمیم گیری بازیکنان در موقعیت های بدون حضور تماشاچی و تماشاچی فعال بین شدت های مختلف فعالیت اختلاف معنی داری را نشان نداد (P>0.05). دقت تصمیم گیری بازیکنان در موقعیت تماشاچی غیرفعال با افزایش در شدت فعالیت بهبود یافت. این یافته ها نشان می دهد که شدت فعالیت و انگیختگی به طور جداگانه بر هر یک از مولفه های تصمیم گیری اثرگذارند.