مقاله تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی فاکتورهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اسانس در گیاه دارویی .Lavandula angustifolia L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۲۰ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی فاکتورهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اسانس در گیاه دارویی .Lavandula angustifolia L
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری
مقاله اسانس
مقاله اسطوخدوس
مقاله ظرفیت مزرعه
مقاله گیاه دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مفاخری سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری بهور
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش های محیطی مختلف از جمله عوامل کاهش دهنده عملکرد محصولات کشاورزی می باشند. اما اعمال این تنش ها روی گیاهان دارویی بر میزان مواد موثره آن ها اثر گذار است.در این تحقیق تاثیر مقادیر مختلف آبیاری بر برخی فاکتورهای کمی و کیفی در گیاه دارویی اسطوخدوس (.L. angustifolia L) مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور قلمه های ریشه دار اسطوخدوس در بهار ۱۳۹۲ در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کشت شد و اثرات سطوح مختلف آبیاری (۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد ظرفیت مزرعه یا FC) بر برخی فاکتورهای مورفولوژیکی و عملکرد اسانس گیاه در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار بررسی گردید. اسانس گیری به روش تقطیر با آب (طرح کلونجر) انجام و مواد موثره اسانس به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC/MS) شناسایی گردید. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که در تمام اندازه گیری ها، سطوح مختلف آبیاری تاثیر معنی داری بر تعداد شاخه فرعی در بوته داشت اما در ارتفاع گیاه، قطر ساقه و طول و عرض برگ تفاوت معنی دار ایجاد نگردید. همچنین تجزیه واریانس داده های مربوط به درصد اسانس، میزان کلروفیل و مقاومت روزنه ای نیز نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار در این صفت ها بود. بیشترین درصد اسانس (۶٫۲ درصد)، بیشترین میزان کلروفیل (۷۳٫۵۴)، بالاترین مقدار مقاومت روزنه ای (۲٫۱۲) و بیشترین مقدار آلفا-پینن، بتا-پینن و آلفا-کادینول، در تیمار آبیاری ۴۰% FC حاصل گردید.