مقاله تاثیر سطوح متفاوت پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخصهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل های روده در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۷۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح متفاوت پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخصهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل های روده در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
مقاله پربیوتیک مانان الیگوساکارید
مقاله رشد
مقاله بازماندگی
مقاله ترکیب بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی شایان
جناب آقای / سرکار خانم: امانی دنجی کیا
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رازقی منصور مجید
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعی راوین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح متفاوت پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر شاخصهای رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و تراکم لاکتوباسیل های روده در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزنی ۰٫۰۰۶±۱٫۶۷ گرم به مدت ۶۰ روز انجام گرفت. آزمایش شامل سطوح صفر (شاهد)، ۱، ۲٫۵ و ۴ گرم پربیوتیک مانان الیگوساکارید به ازای هر کیلوگرم جیره در قالب چهار تیمار با سه تکرار درون تانک هایی که با ۲۰۰ لیتر آب پر شده بود انجام گرفت. نتایج نشان داد بیشترین میزان وزن نهایی، طول نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و فاکتور وضعیت در تیمار ۱ گرم در کیلوگرم مانان الیگوساکارید در جیره مشاهده شد (P<0.01). بیشترین میزان پروتئین و چربی لاشه به ترتیب در تیمار ۴ گرم در کیلوگرم مانان الیگوساکارید و شاهد مشاهده گردید (P<0.05). بیشترین تراکم لاکتوباسیل های روده بدون هیچ تفاوت معنی داری در سطح ۱ گرم مانان الیگوساکارید در هر کیلوگرم جیره به دست آمد (۰٫۰۵<P). نرخ بازماندگی نیز در بین تیمارهای مختلف تغذیه ای اختلاف معنی داری را نشان نداد (۰٫۰۵<P). نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد سطح ۱ گرم پربیوتیک مانان الیگوساکارید در هر کیلوگرم جیره می تواند باعث افزایش عملکرد رشد و کارایی تغذیه در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی شود و این پربیوتیک می تواند مکمل مناسبی برای جیره غذایی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان محسوب شود.