مقاله تاثیر سطوح متفاوت لیزین بر مورفومتری خمل های روده باریک جوجه های گوشتی در دوره آغازین و رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطوح متفاوت لیزین بر مورفومتری خمل های روده باریک جوجه های گوشتی در دوره آغازین و رشد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیزین
مقاله مورفومتری روده باریک
مقاله خمل
مقاله جوجه های گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی غلامحسن
جناب آقای / سرکار خانم: تشفام مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران شهاب
جناب آقای / سرکار خانم: فرازیان حیدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی سطوح متفاوت آمینواسید لیزین بر مورفولوژی خمل های روده باریک جوجه های گوشتی می باشد. ۱۸۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ۳۰۸، در سه گروه ۶۰ قطعه ای، هر گروه شامل سه قفس ۲۰ قطعه ای در دوره آغازین، جیره غذایی حاوی ۱٫۲، ۱٫۳ و۱٫۴  درصد لیزین و در دوره رشد جیره غذایی حاوی ۱٫۱، ۱٫۲ و ۱٫۳ درصد لیزین به ترتیب در گروه های کنترل، درمان ۱ و ۲ مورد مطالعه قرار گرفتند. در پایان روز ۱۴ و ۲۸، ۶ قطعه جوجه از هر گروه (۲ جوجه از هر قفس) به طور تصادفی انتخاب شده و پس از ذبح، از قسمت میانی دئودنوم، ژژنوم وایلئوم نمونه گیری انجام شد. در پایان نمونه برداری، در هرنمونه ابعاد خمل ها و عمق کریپت ها محاسبه گردید. پس از انجام آزمایش، داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey با درصد احتمال۵  درصد، قرار گرفتند. افزایش لیزین در گروه درمان ۲ نسبت به کنترل باعث افزایش معنی دار (p<0.05) ارتفاع و عمق کریپت ها در هر سه قسمت روده باریک شده است. عرض خملهای روده باریک به صورت وابسته به غلظت لیزین افزایش معنی داری (p<0.05) نسبت به گروه کنترل داشت. در ژژنوم، مصرف سطوح متفاوت لیزین بر نسبت طول به عمق کریپت و طول به عرض خمل، بی تاثیر بود. افزایش لیزین در جیره غذایی جوجه ها باعث افزایش طول خمل ها و عمق کریپت ها در روده باریک می شود.