مقاله تاثیر سطح مهارت الگو با تاکید بر جنسیت الگو و فراگیر بر اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت حرکتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر سطح مهارت الگو با تاکید بر جنسیت الگو و فراگیر بر اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت حرکتی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح مهارت الگو
مقاله جنسیت الگو
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغی ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حیرانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطح مهارت الگو بر اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت حرکتی با تاکید بر مشابهت یا عدم مشابهت الگو و فراگیر می باشد . بدین منظور ۴۰ دانش آموز پسر و ۴۰ دانش آموز دختر در دامنه سنی ۹ تا ۱۱ سال انتخاب شده و بر اساس نتایج پیش آزمون در ۸ گروه آزمایشی (۱- فراگیر پسر با الگودهی پسر ماهر ۲- فراگیر پسر با الگودهی پسر مبتدی ۳- فراگیر پسر با الگودهی دختر ماهر ۴- فراگیر پسر با الگودهی دختر مبتدی ۵- فراگیر دختر با الگودهی پسر ماهر ۶- فراگیر دختر با الگودهی پسر مبتدی ۷- فراگیر دختر با الگودهی دختر ماهر ۸- فراگیر دختر با الگودهی دختر مبتدی) قرار گرفته و با استفاده از پرتاب آزاد بسکتبال مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر جنسیت الگو در هیچکدام از مراحل اکتساب، یادداری و انتقال دیده نمی شود و آنچه که مهم است، سطح مهارت الگو می باشد. در کل یافته ها اثر سودمند استفاده از سطح الگوی ماهر را نشان می دهد و اگرچه اثر جنسیت الگو مشاهده نشد، اما استفاده از الگوی سطح پیشرفته با جنسیت همسان با فراگیر (در هر دو جنس)، بهترین نتایج را در یادداری و انتقال بدست می دهد.