مقاله تاثیر سرکلاژ دهانه رحم در پیشگیری از زایمان زودرس در بارداری دوقلویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم مرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۶ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر سرکلاژ دهانه رحم در پیشگیری از زایمان زودرس در بارداری دوقلویی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری دوقلویی
مقاله زایمان زودرس
مقاله سرکلاژ دهانه رحم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: زینال زاده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: بوذری زینت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: میزان بروز بارداری چندقلویی در دو دهه اخیر افزایش یافته است. میزان زایمان زودرس در بارداری دوقلویی، ۷ برابر بیشتر از زایمان های تک قلویی است. با توجه به انجام سرکلاژ در برخی مراکز به صورت پروفیلاکسی جهت جلوگیری از زایمان زودرس، مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج بارداری های دوقلویی در افراد سرکلاژ شده و نشده انجام شد.
روش کار: این مطالعه مورد- شاهدی در سال ۹۰-۱۳۸۸ بر روی ۱۱۵ زن با بارداری دوقلویی با سن بارداری ۴۰-۲۰ هفته مراجعه کننده به مرکز آیت الله روحانی بابل، انجام شد. افراد در دو گروه سرکلاژ شده به روش مک دونالد (۳۵ نفر) و بدون سرکلاژ (۸۰ نفر) قرار گرفتند. اطلاعات فردی و بالینی افراد در پرسشنامه های مربوطه ثبت شد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۸) و آزمون های تی، کای اسکوئر و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین سن بارداری در زمان ختم زایمان در گروه سرکلاژ نشده
۳۴٫۳۶±۳٫۶۵ هفته و در گروه سرکلاژ شده ۳۴٫۱۱±۵٫۰۵ هفته بود که دو گروه از این نظر اختلاف معنی داری نداشتند (p=0.794). 52 نفر (۶۵%) در گروه سرکلاژ نشده و ۲۰ نفر (%۵۷٫۱) در گروه سرکلاژ شده، زایمان زودرس کمتر از هفته ۳۷ بارداری بودند که بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت (p=0.089). در این مطالعه، پیامدهای مادری و نوزادی در دو گروه نیز مورد بررسی قرار گرفت و دو گروه از این نظر، اختلاف آماری معنی داری نداشتند (p=0.514).
نتیجه گیری: سرکلاژ دهانه رحم نمی تواند تاثیری در افزایش سن بارداری، جلوگیری از زایمان زودرس و عوارض مربوط به نارس بودن در بارداری دوقلویی داشته باشد.