مقاله تاثیر سرمایه اجتماعی بر درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر سرمایه اجتماعی بر درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله سرمایه اجتماعی درون گروهی
مقاله سرمایه اجتماعی بین گروهی
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیده محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درد ناشی از سرطان یا اثرات جانبی اقداماتی که برای درمان آن به عمل می آید ۹۰ تا ۵۰ درصد بیماران مبتلا به سرطان را تحت تاثیر قرار می دهد. دریافت حمایت و تعاملات بیمار با دیگران می تواند باعث افزایش رفتارهای پذیرندگی درمان شود و از آنجایی که رفتارهای پذیرندگی درمان، باعث تسکین و تخفیف در سطح درد می شوند، هدف این مطالعه، بررسی تاثیر افزایش سرمایه اجتماعی بر سطح درد در زنان مبتلا به سرطان پستان است.
روش بررسی: در مطالعه مداخله ای، ۲۹ بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهرکرد، از طریق نمونه گیری غیراحتمالی (در دسترس) انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و مقایسه تقسیم شده اند. گروه مداخله، در کنار درمان های رایج مداخلاتی جهت ارتقا سرمایه اجتماعی و گروه مقایسه درمان های استاندارد دریافت می نمودند. از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد.
یافته ها: قبل از اجرای مداخلات دو گروه از نظر متغیرهای تحقیق همسان بوده اند (p>0.05). اما پس از اجرای مداخله تغییرات معناداری دیده شد. به طوریکه، سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در گروه مداخله افزایش و در گروه مقایسه سرمایه اجتماعی و بعد درون گروهی کاهش یافته و بعد بین گروهی ثابت مانده است. درد در هر دو گروه کاهش یافته است، اما این کاهش در گروه مداخله به طور قابل توجهی بیشتر است.
نتیجه گیری: افزایش سرمایه اجتماعی باعث افزایش رفتارهای پذیرندگی درمان و تسکین درد میشود، لذا میتوان از روش های ارتقا دهنده سرمایه اجتماعی به عنوان راهی جهت کاهش درد استفاده نمود.