مقاله تاثیر سرعت و عمق کاشت ردیف کار ذرت بر جوانه زنی بذر ذرت در منطقه دماوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر سرعت و عمق کاشت ردیف کار ذرت بر جوانه زنی بذر ذرت در منطقه دماوند
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ردیف کار
مقاله ذرت علوفه ای
مقاله اجزای عملکردی محصول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عمق کاشت دانه ها در خاک یکی از مهم ترین عوامل در تولید غلات است که می تواند در رشد و عملکرد محصول اثر مفید داشته باشد. در این طرح ردیف کار پنج ردیفه تاکا در سه عمق کاشت (۵، ۶ و ۷ سانتی متر) و سه سطح سرعتی (سرعت حرکت تراکتور ۵، ۷ و ۹ کیلومتر در ساعت) از نظر اجزای عملکرد محصول ارزیابی و مقایسه شدند. این ردیف کار در سطح وسیعی توسط کشاورزان منطقه مورد استفاده قرار می گیرد. برای بررسی اجزای عملکرد محصول شامل یک نواختی توزیع افقی و عمق قرارگیری بذرها در خاک، سرعت و درصد جوانه زنی بذر از طرح آماری فاکتوریل یا کرت های خرد شده استفاده شد و میانگین ها با آزمون دانکن مقایسه شدند.
با توجه به نتایج آزمایش ها و محاسبات انجام شده مشخص شد تیمارهای مورد آزمایش از نظر فاکتورهای یک نواختی توزیع عمودی بذرها در خاک و سرعت جوانه زنی بذر اختلاف معنی داری با هم ندارند. فاکتور یک نواختی توزیع افقی بذرها در خاک، بین تیمارها از نظر متغیر عمق اختلاف معنی داری نداشته ولی از نظر متغیر سرعت اختلاف معنی دار با هم دارند، به طوری که بیش ترین ضریب یکنواختی توزیع افقی مربوط به تیمارهای با سرعت ۷ کیلومتر بر ساعت بود. تیمارها از نظر فاکتور درصد جوانه زنی بذر، در سطح ۵ درصد اختلاف معنی دار با هم داشتند در حالی که اثر متقابل فاکتورهای سرعت و عمق بر روی درصد جوانه زنی معنی دار نبود. بررسی توسط آزمون دانکن نشان داد که بیش ترین درصد جوانه زنی بذرها مربوط به تیمار با سرعت ۷ کیلومتر بر ساعت و عمق ۶ سانتی متر و کمترین مربوط به تیمار با سرعت ۹ کیلومتر بر ساعت و عمق ۶ سانتی متر بود. بنابراین بهترین سرعت کار برای ردیف کار ۷ کیلومتر در ساعت و بهترین عمق کاری ۶ سانتی متر در منطقه پیشنهاد می شود.