مقاله تاثیر سرعت های مختلف تصویرسازی ذهنی حرکت بر عملکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۱۸۹ تا ۱۱۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر سرعت های مختلف تصویرسازی ذهنی حرکت بر عملکرد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین ذهنی
مقاله تصویرسازی حرکتی
مقاله زمانبندی تصویرسازی
مقاله سرعت تصویرسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی ثانی سیدحجت
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلی بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرعت های آهسته و واقعی تصویرسازی ذهنی حرکت بر عملکرد بود.
مواد و روش ها: بدین منظور ۳۰ شرکت کننده در سه گروه تصویرسازی با سرعت آهسته، تصویرسازی با سرعت واقعی و کنترل بدون تصویرسازی تخصیص داده شدند. تکلیف شامل دریبل توپ فوتبال بود. بعد از انجام پیش آزمون، سه جلسه تمرین تصویرسازی حرکت (هر جلسه ۳۰ کوشش) انجام شد. بعد از جلسه سوم تصویرسازی آزمون یادداری انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که هر دو نوع تصویرسازی با سرعت آهسته و زمان واقعی منجر به کاهش زمان اجرا شد، ولی تفاوتی در خطای اجرا مشاهده نشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق اثر همگون سازی مورد تایید قرار نگرفت. به نظر می رسد در افراد مبتدی کاهش سرعت تصویرسازی منجر به تمرکز توجه بیشتری روی مولفه های شناختی حرکت و در نتیجه بهبود اجرا شده بود.