مقاله تاثیر سرعت موسیقی بر ضربان قلب و سطح درک فشار دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۳۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر سرعت موسیقی بر ضربان قلب و سطح درک فشار دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرعت موسیقی
مقاله ضربان قلب
مقاله فعالیت بدنی
مقاله سطح درک فشار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصفی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان تبریزی کوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر سرعت موسیقی بر ضربان قلب و سطح درک فشار دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی است. به این منظور ۴۵ دانشجوی مرد رشته تربیت بدنی با میانگین سنی ۱٫۸۱±۲۱٫۹۳ سال، وزن ۱۱٫۷۳±۶۸٫۰۵ کیلوگرم، شاخص توده بدن ۲۲٫۲۷±۳٫۰۸ (BMI) و قد ۱۶٫۲۲±۱۷۲٫۲۷ سانتی متر انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه کنترل تجربی با سرعت زیاد ( (bpm=140و تجربی با سرعت کم ( (bpm=100تقسیم شده و طی ۲ مرحله و به صورت پیش و پس آزمون، ارزیابی شدند. قبل از آزمون از آزمودنی ها خواسته شد که از بین قطعات موسیقی موجود، یکی را انتخاب کنند (برای گروه های تجربی قطعات متفاوتی ارائه شد). آزمودنی ها پس از ۱۰ دقیقه گرم کردن (با و بدون موسیقی) به اجرای آزمون وینگیت پرداختند. طی گرم کردن و اجرای آزمون وینگیت، شاخص های ضربان قلب و سطح درک فشار اندازه گیری شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار) SPSS آزمون ANOVA یکطرفه) و سطح معناداری P<0.05 تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده نشان داد که طی گرم کردن، در مورد ضربان قلب (F=24.00، (P=0.001 و سطح درک فشار F=10.16)، (P=0.001 بین گروه موسیقی با سرعت کم و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در گروه موسیقی با سرعت زیاد در مقایسه با گروه کنترل و گروه موسیقی با سرعت پایین، سطح این دو شاخص به طور معناداری افزایش یافت. در مورد تغییرات مشاهده شده در شاخص های ضربان قلب F=12.25)،  (P=0.001و سطح درک فشارF=7.58) ،(P=0.02  طی اجرای آزمون وینگیت نیز نتایج مشابهی به دست آمد. از این رو بر اساس یافته های یاد شده به نظر می رسد سرعت موسیقی بر ایجاد تغییر در ضربان قلب و سطح درک فشار طی گرم کردن و اجرای آزمون وینگیت تاثیرگذار است.