مقاله تاثیر سرب بر جنسیت و تعداد فرزندان افراد در معرض ترکیبات سرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم مهر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر سرب بر جنسیت و تعداد فرزندان افراد در معرض ترکیبات سرب
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنسیت
مقاله سرب
مقاله فرزند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یارتیره حاجی علی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمیان امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اکثر افراد جامعه مایل اند که نتیجه ازدواجشان، فرزندانی سالم و ترجیحا پسر باشد و از آنجایی که سرب، تاثیرات گوناگونی بر روی غدد، هورمون های جنسی و به طور کلی دستگاه تولید مثل دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه آلودگی سربی با تعداد و جنسیت فرزندان متولد شده از کسانی که در معرض تماس با سرب بودند، انجام شد.
روش کار: در این مطالعه مورد – شاهدی، تمام کارکنان پالایشگاه نفت کرمانشاه (۱۵۰ نفر) شاغل در قسمت های در معرض تماس با سرب، به عنوان گروه مورد و یک گروه ۷۰ نفری از کارکنان کارخانه نساجی غرب که تماس شغلی با سرب نداشتند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. میزان سرب ادرار (بر حسب کراتینین) با استفاده از دستگاه طیف سنجی نوری جذب اتمی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۲۱) و آزمون های کای دو، آنالیز واریانس و پس آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در گروه هایی که در معرض تماس با سرب بودند (گروه مورد)، فرزندان مراتب آخر، بیشتر دارای جنسیت مونث بودند. توزیع اولین فرزند (
p=0.005) و آخرین فرزند (p<0.001) در گروه مورد، تفاوت آماری معنی داری با گروه شاهد داشت.
نتیجه گیری: سرب بر تعداد و جنسیت فرزندان موثر است.