مقاله تاثیر سبک های شناختی بر دقت: نقش حافظه کاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۶۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر سبک های شناختی بر دقت: نقش حافظه کاری
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مستقل از زمینه
مقاله وابسته به زمینه
مقاله دقت
مقاله حافظه کاری عددی
مقاله حافظه کاری فضایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قطبی ورزنه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صائمی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی دقت پرتاب شرکت کنندگان مستقل از زمینه و وابسته به زمینه و همچنین بررسی حافظه کاری عددی و فضایی آنها اجرا شد. در این راستا آزمون گروهی تصاویر پنهان شده (GEFT) بین ۳۲۰ دانشجوی پسر توزیع شد و در نهایت بر اساس نمره های به دست آمده از آزمون، ۴۵ نفر به صورت تصادفی در سه گروه ۱۵ نفری وابسته به زمینه، بی طرف و مستقل از زمینه قرار گرفتند. مطالعه شامل دو تکلیف (پرتاب دارت و آزمون حافظه کاری عددی و فضایی) بود. در تکلیف پرتاب دارت، شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون ۱۰ دارت پرتاب کردند. در مرحله اکتساب شرکت کنندگان در ۶ بلوک ۱۰ کوششی تکلیف پرتاب دارت را انجام دادند. آزمون یادداری شامل یک بلوک ۱۰ کوششی بود که ۲۴ ساعت بعد از مرحله اکتساب انجام گرفت. آزمون حافظه کاری عددی و فضایی به صورت انفرادی و با استفاده از نرم افزار علوم ذهنی کمبریج اجرا شد. داده ها به کمک روش های آماری تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه گیری مکرر، تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون تعقیبی توکی و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان مستقل از زمینه در هر دو آزمون پرتاب دارت و حافظه کاری عملکرد بهتری داشتند. یافته های این پژوهش نشان داد که نمره های بالاتر در آزمون گروهی تصاویر پنهان شده GEFT نشان دهنده توانایی فضایی-دیداری بهتر افراد مستقل از زمینه است، که این توانایی ممکن است موجب عملکرد بهتر این افراد در آزمون حافظه کاری عددی و فضایی و تکلیف پرتاب دارت باشد.