مقاله تاثیر سالسیلیک اسید، کلریدکلسیم و تیمار آب گرم برپارامترهای کمی، کیفی و انبارمانی انار رقم میخوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر سالسیلیک اسید، کلریدکلسیم و تیمار آب گرم برپارامترهای کمی، کیفی و انبارمانی انار رقم میخوش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز
مقاله پس از برداشت
مقاله سفتی میوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی ولی
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر تیمارهای آب گرم (۴۵ درجه سانتیگراد به مدت پنج دقیقه، ۵۵ سانتیگراد به مدت ۲۵ ثانیه و بدون تیمار- شاهد)، سالسیلیک اسید در سه سطح (صفر، ۱ و ۲میلی مولار) و کلریدکلسیم در دو سطح (۲% و ۴%) برحفظ پارامترهای کمی و کیفی وانبارمانی انار رقم میخوش بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. میوه ها به مدت ۴ ماه انبارشده و نمونه برداری در پایان ماه چهارم انجام شد. نتایج نشان داد تیمار کلریدکلسیم سبب جلوگیری از کاهش وزن ونرم شدن بافت میوه ها در مقایسه با میوه های شاهد گردید. سالسیلیک اسید اثر معنی داری در جلوگیری از افزایش کل مواد جامد محلول داشت که غلظت دو میلی مولار موثرتر از یک میلی مولار عمل کرد، همچنین میوه-های تیمار شده با این ماده کاهش کمتری در میزان اسید قابل تیتراسیون داشتند. میوه های تیمار شده با آب گرم درصد کاهش وزن کمتری نسبت به میوه های شاهد داشتندکه تیمار آب گرم ۴۵ درجه سانتیگراد موثرتر از ۵۵ درجه سانتیگراد عمل کرد. همچنین مشاهده گردید استفاده از تیمارهای آب گرم و سالسیلیک اسید میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز ۴ را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. بررسی اثر متقابل تیمارهای سه گانه نشان دادکه تیمار آب گرم ۴۵ درجه سانتیگراد، سالسیلیک اسید دو میلی مولار و کلرید کلسیم چهار درصد بهترین نتیجه را در انبارمانی میوه های انار داشت.