مقاله تاثیر زمان وجین علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای زراعی ایران از صفحه ۶۹۰ تا ۶۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر زمان وجین علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تداخل
مقاله عملکرد اقتصادی
مقاله کپسول
مقاله کنترل علف های هرز
مقاله وزن خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرقانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه حسینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی دربندی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر زمان وجین علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ژنوتیپ های کنجد (توده بومی کلات و رقم اصلاح شده اولتان) به عنوان عامل اصلی و دوره های وجین علف هرز ( وجین تا 40, 30, 20, 55 و ۷۰ روز پس از سبز شدن و وجین از 40, 30, 20, 55 و ۷۰ روز پس از سبز شدن به همراه دو تیمار تداخل تمام فصل علف های هرز با کنجد و وجین تمام فصل آنها) به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان دادند که با افزایش دوره تداخل علف هرز در اول فصل و یا در آخر فصل، عملکرد و اجزای عملکرد کنجد به طور معنی دار (p£۰٫۰۱) کاهش و با افزایش طول دوره وجین عملکرد دانه افزایش یافت. تعداد کپسول در بوته مهمترین جزء اجزای عملکرد بود که همبستگی بالایی با عملکرد (** (r=0.70داشت. نتایج نشان داد که در توده کلات تداخل علف های هرز تا۳۰ روز و در رقم اولتان تا ۴۰ روز پس از سبز شدن گیاه زراعی سبب کاهش معنی دار عملکرد نشد، ولی تداخل پس از آن سبب کاهش عملکرد هر دو ژنوتیپ کنجد شد.