مقاله تاثیر زمان فعالیت در روز بر شاخص های حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO, FAT max, MFO time) در زنان جوان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر زمان فعالیت در روز بر شاخص های حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO, FAT max, MFO time) در زنان جوان سالم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO)
مقاله شدت متناسب با حداکثر اکسیداسیون چربی (FAT Max)
مقاله زمان روز
مقاله زن جوان سالم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی نیکو
جناب آقای / سرکار خانم: سوری رحمن
جناب آقای / سرکار خانم: شاهقلیان سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میزان اکسیداسیون چربی هنگام فعالیت بدنی، تحت تاثیر عواملی مانند شدت و مدت فعالیت، نوع تمرین، رژیم غذایی و سطح فعالیت بدنی قرار می گیرد. اما اثر زمان روز بر میزان اکسیداسیون چربی هنگام فعالیت بدنی کمتر بررسی شده است. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر زمان فعالیت در روز بر شاخص های حداکثر اکسیداسیون چربی در زنان جوان فعال طراحی شده است. به این منظور ۱۴ زن جوان سالم با میانگین و انحراف استاندارد مقادیر سن، درصد چربی، وزن، شاخص توده بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی به ترتیب ۱٫۶±۲۱٫۶ سال، ۴٫۶±۱۸٫۳ درصد، ۳٫۳±۵۱٫۲ کیلوگرم، ۱٫۷±۲۲ کیلوگرم بر مترمربع و ۴٫۲±۴۰٫۸ میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. آزمون در دو نوبت صبح (ساعت ۸-۷) و عصر (ساعت ۲۰-۱۹) و در دو جلسه به فاصله ۷ روز انجام شد. برنامه آزمون شامل یک تمرین فزاینده با تواتر ۳ دقیقه ای روی نوارگردان با سرعت و شیب اولیه به ترتیب ۵۸٫۳ m/min و ۱ درصد بود و سرعت هر ۳ دقیقه ۱۶٫۷ m/min افزایش می یافت تا زمانی که به ۱۲۵ m/min برسد، پس از آن هر ۳ دقیقه افزایش شیب به مقدار ۲ درصد تا سطح RER برابر ۱ ادامه می یافت. VCO2 و VO2 در طول آزمون با دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی اندازه گیری شد. از آزمون t مستقل برای بررسی اختلاف بین متغیرها در آزمون های صبح و عصر استفاده شد (سطح معناداری ۰٫۰۵). یافته های پژوهش نشان داد که اختلاف معناداری بین حداکثر اکسیداسیون چربی در تمرین صبح و عصر وجود ندارد (صبح ۰٫۱۳±۰٫۳۹، عصر ۰٫۱۱±۰٫۴۴ گرم در دقیقه، P>0.05). شدت متناسب با حداکثر اکسیداسیون چربی و زمان رسیدن به آن نیز در آزمون های صبح و عصر تفاوت معنی داری نداشت. با این حال میانگین شدت اکسیداسیون چربی در عصر بیشتر بود. در نهایت بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت احتمالا زمان تمرین در روز (صبح و عصر) بر سوخت و ساز سوبسترا هنگام فعالیت های ورزشی شدید تاثیر زیادی ندارد.