مقاله تاثیر ریزنمونه، ترکیب هورمونی و ژنوتیپ در ریزازدیادی فلفل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۹۵ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر ریزنمونه، ترکیب هورمونی و ژنوتیپ در ریزازدیادی فلفل
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت بافت
مقاله کالوس دهی
مقاله جوانه دهی
مقاله باززایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محب محمدی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: سیدطباطبایی بدرالدین ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: خاکسار غزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلفل (Capsicum annuum) به طور عمده از طریق بذر تکثیر می گردد. در ایران، از بذر هیبرید فلفل استفاده می شود که یک محصول وارداتی است. از آنجا که جوانه زنی بذر فلفل های گلخانه ای و تثبیت گیاهچه آنها زمان زیادی نیاز دارد، فن کشت بافت امکان تولید سریع تعداد کثیری گیاه که از لحاظ ژنتیکی مشابه هستند را فراهم می کند. در این تحقیق، تاثیر ژنوتیپ، نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های مختلف رشد بر کالوس دهی و باززایی گیاه کامل ارزیابی شد و بهترین ترکیب محیط کشت و ریزنمونه جهت ریزازدیادی ارقام تجاری فلفل در ایران ارائه گردید. نتایج تجزیه واریانس تاثیر نوع ژنوتیپ، اثر متقابل ریزنمونه و تیمار هورمونی، اثر متقابل این دو عامل با عامل ژنوتیپ روی صفات مورد ارزیابی را در سطح ۱% معنی دار نشان داد. بر اساس نتایج این مطالعه، ریزنمونه های برگ و کوتیلدون در ترکیب هورمونی یک میلی گرم در لیتر ۵+IAA میلی گرم در لیتر BAP جهت ریزازدیادی فلفل مناسب تشخیص داده شد. به نظر می رسد به منظور ریزازدیادی فلفل در مقیاس وسیع در گلخانه، استفاده از ریزنمونه برگ با توجه به تعداد بیشتر آن در گیاه، مقرون به صرفه تر باشد.