مقاله تاثیر ریزجانداران مفید خاکزی بر رشد و جذب کادمیوم توسط ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر ریزجانداران مفید خاکزی بر رشد و جذب کادمیوم توسط ذرت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری های محرک رشد
مقاله میکوریز
مقاله کادمیوم
مقاله ذرت
مقاله گیاه پالایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی صدقیانی میرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قره ملکی تورج
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از روابط هم افزایی بین باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) و قارچ های میکوریز آربوسکولار (AMF) برای رشد گیاه در خاک های آلوده به فلزات سنگین و پالایش آنها به عنوان یک راهکار مدیریتی پایدار و اقتصادی معرفی شده است. برای این منظور یک آزمایش گلخانه ای با استفاده از گیاه ذرت به صورت فاکتوریل با دو فاکتور تیمار آلودگی کادمیوم (صفر، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک) و تیمار تلقیح میکروبی شامل بدون تلقیح (C)، تلقیح باکتری های سودوموناس گروه فلورسنت (B)، تلقیح میکوریز گلوموس ورسیفورم (F) و تلقیح توأم باکتری ها و میکوریز (BF) در ۳ تکرار اجرا شد. پس از گذشت ۱۴ هفته وزن خشک اندام های هوایی، ریشه ها، غلظت و مقدار کادمیوم در آنها اندازه گیری شدند. با افزایش سطوح کادمیوم وزن خشک اندام هوایی نسبت به شاهد کاهش نشان داد، با اینحال غلظت و مقدار کادمیوم جذب شده در اندام های هوایی در مقایسه با شرایط بدون مصرف کادمیوم به ترتیب ۱٫۸ و ۱٫۴ برابر افزایش نشان داد. مقدار کادمیوم جذب شده کل از ۲۵۰ میکرو گرم در تیمار بدون کادمیوم به ۹۶۶ میکرو گرم در گلدان در سطح ۳۰ میلی گرم در کیلوگرم کادمیوم رسید. وزن خشک کل گیاه با تلقیح ریزجانداران خاک در مقایسه با شرایط بدون تلقیح به طور معنی داری افزایش یافت و بیشترین وزن خشک (۲۷٫۵ گرم در گلدان) در تیمار باکتری های PGPR به دست آمد و ۳٫۴ برابر بیشتر از شرایط بدون تلقیح (۸٫۱ گرم در گلدان) بود. تلقیح ریزجانداران محرک رشد بطور معنی داری مقدار کل جذب کادمیوم توسط ذرت را نسبت به شرایط بدون تلقیح تا ۲٫۵۷ برابر افزایش داد. در میان تیمارهای میکروبی باکتری های محرک رشد بیشترین تاثیر را بر وزن خشک و مقدار کادمیوم اندام های هوایی داشتند. با تلقیح ریزجانداران مفید غلظت کادمیوم در برگ ها کاهش یافت، اما با توجه به افزایش بیوماس گیاه، منجر به تجمع بیشتر کادمیوم در گیاه ذرت شدند. با توجه به نتایج چنین استنباط می شود که تلقیح باکتریهای محرک رشد و قارچ های میکوریز به ترتیب سبب افزایش استخراج گیاهی (Phytoextraction) و تثبیت گیاهی  (Phytostabilization) کادمیوم توسط ذرت گردید.